Στοιχεία λογαριασμών στέλνουν στην ΑΑΔΕ οι τράπεζες

Οι τράπεζες πρέπει να δώσουν στην ΑΑΔΕ ως τις 15 Σεπτεμβρίου αναλυτικά στοιχεία για καταθέσεις, τόκους, μερίσματα, ασφαλιστήρια συμβόλαια που υπάρχουν στην Ελλάδα.

Προθεσμία έως τις 15 Σεπτεμβρίου έχει θέσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στις τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ώστε να αποστείλουν αναλυτικά στοιχεία και πληροφορίες για τραπεζικούς λογαριασμούς πολιτών στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών με άλλες χώρες.

Συγκεκριμένα, αρμόδια τμήματα της ΑΑΔΕ που θα ενεργούν ως τμήματα διασύνδεσης θα παραλαμβάνουν τα χρηματοοικονομικά στοιχεία και θα τα διαθέτουν στις κεντρικές υπηρεσίες διασύνδεσης των άλλων κρατών-μελών, καθώς και στην Επιτροπή.

Τα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά πλήθος πληροφοριών από τους τραπεζικούς λογαριασμούς όπως:

1. Λογαριασμούς Θεματοφυλακής (μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια ).

2. Καταθετικούς Λογαριασμούς.

3. Ασφαλιστήρια Συμβόλαια με αξία εξαγοράς ή ασφαλιστήρια συμβόλαια προσόδων.

4. Ακαθάριστα ποσά τόκων, μερισμάτων και λοιπών εισοδημάτων που προέκυψαν σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται στο Δηλωτέο Λογαριασμό.

5. Ακαθάριστα έσοδα από την πώληση ή εξαγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στον Δηλωτέο Λογαριασμό κατά το έτος αναφοράς.

Όλες οι πληροφορίες συνοδεύονται από αναλυτικά στοιχεία ταυτοποίησης του Δηλωτέου προσώπου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, ημερομηνία και τόπος γέννησης) τον αριθμό του Δηλωτέου Λογαριασμού, στοιχεία ταυτοποίησης του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, την αξία και το υπόλοιπο του λογαριασμού.

Σχετικά άρθρα