Στην Οδησσό ο Δένδιας για ανθρωπιστική βοήθεια και συνάντηση με μέλη της ελληνικής κοινότητας

Στην Οδησσό ο Δένδιας για ανθρωπιστική βοήθεια και συνάντηση με μέλη της ελληνικής κοινότητας
¢íäñåò îåöïñôþíïõí êïýôåò ìå áíèñùðéóôéêÞ âïÞèåéá óôï áåñïäñüìéï ôçò Ìïëäáâßáò ìå ðñïïñéóìü ôçí Ïäçóóü, ÊõñéáêÞ 03 Áðñéëßïõ 2022. Ï õðïõñãüò Åîùôåñéêþí Íßêïò ÄÝíäéáò èá áöé÷èåß åíôüò ïëßãïõ óôçí Ïäçóóü. ¼ðùò áíáöÝñåôáé óå áíáêïßíùóç ôïõ õðïõñãåßïõ Åîùôåñéêþí, èá ìåôáöÝñåé áíèñùðéóôéêÞ âïÞèåéá, ç ïðïßá èá ðáñáäïèåß óôéò äçìïôéêÝò áñ÷Ýò ôçò ðüëçò. Óêïðüò ôçò åðßóêåøçò ðÝñáí ôçò ìåôáöïñÜò âïÞèåéáò, åßíáé ç äçìéïõñãßá äéáñêïýò ìç÷áíéóìïý äéáíïìÞò áíèñùðéóôéêÞò âïÞèåéáò, óõíÜíôçóç ìå ìÝëç ôçò åëëçíéêÞò êïéíüôçôáò, ç åðáíáëåéôïõñãßá ôïõ Ãåíéêïý Ðñïîåíåßïõ óôçí ðüëç, êáèþò êáé ç åðßóêåøç êáé äéáðßóôùóç ôçò êáôÜóôáóçò ÷þñùí Üññçêôá óõíäåäåìÝíùí ìå ôçí åëëçíéêÞ éóôïñßá, üðùò ôï Ìïõóåßï ÖéëéêÞò Åôáéñßáò, åðéóçìáßíåôáé óôçí áíáêïßíùóç. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÃÉÙÑÃÏÓ ÂÉÔÓÁÑÁÓ Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στο αεροδρόμιο Κισινάου, όπου τον υποδέχθηκε η πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία (με παράλληλη διαπίστευση στη Μολδαβία) Σοφία Γραμματά, έφθασε πριν από λίγο ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Στη συνέχεια θα διαβεί τα σύνορα Μολδαβίας – Ουκρανίας, με προορισμό την Οδησσό. Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας θα αφιχθεί εντός ολίγου στην Οδησσό, όπου θα μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια, η οποία θα παραδοθεί στις δημοτικές αρχές της πόλης.

Σκοπός της επίσκεψης πέραν της μεταφοράς βοήθειας, είναι η δημιουργία διαρκούς μηχανισμού διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας, συνάντηση με μέλη της ελληνικής κοινότητας, η επαναλειτουργία του Γενικού Προξενείου στην πόλη, καθώς και η επίσκεψη και διαπίστωση της κατάστασης χώρων άρρηκτα συνδεδεμένων με την ελληνική ιστορία, όπως το Μουσείο Φιλικής Εταιρίας, επισημαίνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.