Στις 20 Μαΐου η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Εθνικής

Στις 20 Μαΐου η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Εθνικής

Ενημερωτικό δελτίο της τράπεζας το οποίο περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες.

Στις 20 Μαΐου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας.

Συγκεκριμένα, στην από 10.05.2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας αποφασίσθηκε, μεταξύ άλλων, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, με καταβολή μετρητών και η έκδοση και διάθεση με ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό σε ειδικούς επενδυτές, 1.136.363.637 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της Τράπεζας ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία και τιμή διαθέσεως 2,20 ευρώ ανά μετοχή.

Σημειώνεται ότι το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα της ΑΜΚ, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Εθνικής, εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Οι Νέες Μετοχές θα εισαχθούν για διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών της ΕΧΑΕ.

Για την εισαγωγή και την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της ΕΧΑΕ.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 13.05.2014, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα: (i) του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr), (ii) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr), και (iii) της Τράπεζας (www.nbg.gr) στην ενότητα «Ενημέρωση επενδυτών – Ετήσιες Εκθέσεις και Ενημερωτικά Δελτία», από την 13.05.2014, καθώς και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί.

Διαβάστε ακόμη: Εγκρίθηκε η ΑΜΚ από την γενική συνέλευση της Εθνικής