Στο 39,98% η συμμετοχή της Sazka Group στον ΟΠΑΠ

Ο όμιλος συγκέντρωσε επιπλέον 7,25% του ΟΠΑΠ από τη Δημόσια Πρόταση.

Συνολικά 23.323.179 μετοχές προσφέρθηκαν στην SAZKA Group στο πλαίσιο της Δημόσιας προσφοράς, όπως γνωστοποίησε σε ανακοίνωσή της στο χρηματιστήριο.

Σε αυτή σημειώνει ότι «κατατέθηκαν 20 Δηλώσεις Αποδοχής από Μετόχους που αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση προσφέροντας συνολικά 23.323.179 μετοχές οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου 7,25% (του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, περιλαμβανομένων των ίδιων μετοχών της Εταιρείας) ή περίπου 7,29% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία.

Μετά την ολοκλήρωση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης θα κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 39,98% του ΟΠΑΠ ή 40,21% αν εξαιρεθούν οι ίδιες μετοχές.