Στο ΤΑΙΠΕΔ πέρασε το 5% του ΟΤΕ

Με εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή.

Ο ΟΤΕ  ανακοίνωσε ότι στις 23 Νοεμβρίου 2016, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ) γνωστοποίησε ότι την 18η Νοεμβρίου 2016 απέκτησε από το Ελληνικό Δημόσιο 24.507.520 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου της ΟΤΕ Α.Ε.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση:

H εταιρεία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος ΑΕ» (ΟΤΕ Α.Ε. ή Εταιρεία) ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, ότι:
Στις 23 Νοεμβρίου 2016, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ) γνωστοποίησε στην ΟΤΕ Α.Ε. ότι την 18η Νοεμβρίου 2016 απέκτησε από το Ελληνικό Δημόσιο 24.507.520 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου της ΟΤΕ Α.Ε.

Ειδικότερα, τις παραπάνω μετοχές και δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΟΤΕ Α.Ε., το ΤΑΙΠΕΔ τις απέκτησε σε συνέχεια μεταβίβασης (εξωχρηματιστηριακά) από το Ελληνικό Δημόσιο, άνευ ανταλλάγματος, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 260/16.11.2016 απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΦΕΚ Β’ 3723/18.11.2016).

Σε συνέχεια της ως άνω μεταβίβασης το ποσοστό μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της ΟΤΕ Α.Ε. που κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ μεταβλήθηκε από 0% σε 5%.