Τα δημοσιονομικά στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων κυβέρνησης- θεσμών

Τα δημοσιονομικά στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων κυβέρνησης- θεσμών
Ï õðïõñãü Ïéêïíïìéêþí Åõêëåßäçò Ôóáêáëþôïò ðñïóÝñ÷åôáé óôï ÌÝãáñï Ìáîßìïõ ãéá ôçí óõíÜíôçóç ìå ôïí ðñùèõðïõñãü ÁëÝîç Ôóßðñá (äåí åéêïíßæåôáé), ÓÜââáôï 4 ÌáÀïõ 2019. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ
Οι διαβουλεύσεις για την αξιολόγηση της μεταμνημονιακής παρακολούθησης θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη.

Με τα δημοσιονομικά θέματα θα αρχίσουν σήμερα στις 10:00 οι επαφές των κυβερνητικών στελεχών με τους επικεφαλής των κλιμακίων των θεσμών, για την τρίτη αξιολόγηση στο πλαίσιο της μεταμνημονιακής παρακολούθησης.

Ακολούθως οι συζητήσεις θα αφορούν σε χρηματοπιστωτικά ζητήματα (14:00) και στην πορεία των μεταρρυθμίσεων (16:00).