Τα δύο συχνότερα συμπτώματα που μπορεί να σας ταλαιπωρούν αν έχετε long COVID-19

Τα δύο συχνότερα συμπτώματα που μπορεί να σας ταλαιπωρούν αν έχετε long COVID-19
Ãõíáßêá êÜôïéêïò ôçò ËÜñéóáò, êõêëïöïñåß ìå ìÜóêá ðñïóôáóßáò óôï êÝíôñï ôçò ðüëçò, ÐáñáóêåõÞ 30 Ïêôùâñßïõ 2020. ÅðéêáéñïðïéÞèçêå ï ÷Üñôçò õãåéïíïìéêÞò áóöÜëåéáò êáé ðñïóôáóßáò áðü ôçí ëïßìùîç Covid-19 Ýðåéôá áðü ôçí ÷èåóéíÞ Ýêôáêôç óõíåäñßáóç ôçò áñìüäéáò ãéá ôïí ÷Üñôç åðéôñïðÞò ôùí åðéäçìéïëüãùí. Áðü ôéò 30 Ïêôùâñßïõ óôéò 6:00 ôï ðñùß 14 ðåñéöåñåéáêÝò åíüôçôåò ôçò ÷þñáò áëëÜæïõí åðßðåäï óõíáãåñìïý. ÓõãêåêñéìÝíá ïé ðåñéöåñåéáêÝò åíüôçôåò ôçò Èåóóáëïíßêçò, ËÜñéóáò êáé Ñïäüðçò ðåñíïýí óôï «êüêêéíï», äçëáäÞ óôï åðßðåäï 4 (ÁõîçìÝíïõ Êéíäýíïõ). ÁÐÅ-ÌÐÅ/ ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÏÓÔÏËÇÓ ÍÔÏÌÁËÇÓ Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Και το μπορείτε να κάνει προληπτικά για να προλάβετε.

Το 2020, η ανάπτυξη μιας αλλαγής στην αίσθηση της όσφρησης και/ή της γεύσης ήταν σημάδι ότι μπορεί να έχετε COVID-19. Τώρα, σχεδόν τρία χρόνια αργότερα, οι ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι περίπου το 5% των ενηλίκων που ανέφεραν μια αρχική αλλαγή στην αίσθηση της όσφρησης ή της γεύσης μετά τη μόλυνση από COVID-19 μπορεί να συνεχίσουν να έχουν μακροχρόνια προβλήματα με αυτές τις αισθήσεις.

Σύμφωνα με νέα έρευνα από το The BMJ, τουλάχιστον 15 εκατομμύρια ενήλικες μπορεί να εμφανίσουνμακροχρόνιες ανεπάρκειες όσφρησης, ενώ 12 εκατομμύρια ενήλικες μπορεί να αντιμετωπίζουν προβλήματα γεύσης. Η έρευνα διαπίστωσε επίσης ότι μόνο το 74% των ασθενών ανέφερε ανάκτηση της μυρωδιάς και το 79% ανέφερε ανάκτηση γεύσης 30 ημέρες μετά την αρχική μόλυνση, αλλά τα ποσοστά ανάκτησης αυξάνονταν κάθε μήνα που περνούσε.

Οι ερευνητές εξέτασαν 18 μελέτες παρατήρησης που αφορούσαν σχεδόν 4.000 ασθενείς και έμαθαν ότι οι γυναίκες ήταν λιγότερο πιθανό να ανακτήσουν την αίσθηση της όσφρησης και της γεύσης σε σύγκριση με τους άνδρες. Εν τω μεταξύ, οι ασθενείς που παρουσίασαν «μεγαλύτερη αρχική σοβαρότητα της απώλειας όσφρησης και εκείνοι με ρινική συμφόρηση ήταν λιγότερο πιθανό να ανακτήσουν την όσφρησή τους», σύμφωνα με ένα δελτίο τύπου σχετικά με τη μελέτη.

Επιπλέον, οι ερευνητές πιστεύουν ότι οι περισσότεροι ασθενείς αναμένεται να ανακτήσουν την αίσθηση της όσφρησης ή της γεύσης μέσα στους πρώτους τρεις μήνες μετά τη μόλυνση, αλλά «μια μεγάλη ομάδα ασθενών μπορεί να αναπτύξει μακροχρόνια δυσλειτουργία που απαιτεί έγκαιρη αναγνώριση, εξατομικευμένη θεραπεία και μακροχρόνια παρακολούθηση».

Πράγματι, μια αλλαγή στην αίσθηση της γεύσης ή της όσφρησης είναι μόνο ένα από τα πολλά συμπτώματα του μακροχρόνιου COVID. Η απώλεια γεύσης και όσφρησης μπορεί επίσης να είναι αποτέλεσμα άλλων ασθενειών, όπως το κοινό κρυολόγημα, η γρίπη και οι λοιμώξεις των ιγμορείων, καθώς και ορισμένα φάρμακα και η ηλικία. Ολική απώλεια όσφρησης (ανοσμία) ή απώλεια γεύσης (αγευσία) είναι ασυνήθιστη.

Για όσους θέλουν να προλάβουν προληπτικά την αίσθηση της όσφρησης ή της γεύσης τους, υπάρχει «προπόνηση όσφρησης», η οποία περιλαμβάνει να μυρίζουν τα ίδια τέσσερα αρώματα κάθε μέρα, περίπου 20 δευτερόλεπτα κάθε άρωμα, σύμφωνα με το AbScent, μια φιλανθρωπική οργάνωση με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, αφιερωμένη στον τερματισμό των διαταραχών της όσφρησης.

Όπως είπε πρόσφατα στο CNN η ρινολόγος Δρ. Zara Patel, καθηγήτρια ωτορινολαρυγγολογίας, χειρουργικής κεφαλής και τραχήλου, στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, «Ο τρόπος που το εξηγώ στους ασθενείς είναι αν είχατε εγκεφαλικό και το χέρι σας λειτουργεί, θα πηγαίνατε για φυσικοθεραπεία. Αυτό ακριβώς είναι η «προπόνηση της όσφρησης».