Τεράστιο ενδιαφέρον για το ομολογιακό της Μυτιληναίος

Τεράστιο ενδιαφέρον για το ομολογιακό της Μυτιληναίος

Οι προσφορές υπερκάλυψαν σχεδόν δυόμιση φορές το αρχικό ποσό.

Με σημαντική υπερκάλυψη σχεδόν δυομισι φορές έκλεισε το βιβλίο του ομολογιακού της Μυτιληναίος, καθώς δόθηκαν προσφορές ύψους 740,8 εκατ. ευρώ και η τελική απόδοση έφθασε στο 3,10%. Η υπερκάλυψη και κυρίως η απόδοση με την οποία τιμολόγησε η αγορά την Μυτιληναίος αποτυπώνει και το μέτρο της εμπιστοσύνης που του επιδεικνύει.

Ειδικότερα, η εταιρεία δέχθηκε προσφορές ύψους 740,8 εκατ. ευρώ τόσο από ιδιώτες, όσο και από θεσμικούς.

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και η Eurobank Ergasias Α.Ε., ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των ομολογιών της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία») προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 23.06.2017, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει, και το άρθρο 3 παρ. 5 της Απόφασης 19/776/13.02.2017 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι διατέθηκαν συνολικά 300.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι Ομολογίες) με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους €300.000.000.

Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €740,8 εκατ. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,10%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,10% και η τιμή διάθεσης των Ομολογιών σε €1.000 εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.