ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αγορά ιδίων και άλλων μετοχών

Συναλλαγές μετοχών ανακοίνωσαν η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προέβη την 10/3/2020 μέσω του μέλους του Χ.Α. ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 50.247 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 6,9915 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 351.304,24 ευρώ.

Παράλληλα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοίνωσε την αγορά μετοχών από τους κυρίους Περδικάρη και Μουστάκα.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της εταιρείας:

«Η εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών» ανακοινώνει με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007 ότι ο μέτοχος και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του Κανονισμού (EΕ) 596/2014) κ. Γεώργιος Περδικάρης, προέβη στις 10/3/2020 σε αγορά 5.000 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας 24.990,87 ευρώ».

και

«Η εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών» ανακοινώνει με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007 ότι ο μέτοχος και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του Κανονισμού (EΕ) 596/2014) κ. Εμμανουήλ Μουστάκας, προέβη στις 10/3/2020 σε αγορά 2.000 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας 9.800,00 ευρώ».