Θετική πορεία για την Marfin Investment Group στο εξάμηνο

Θετική πορεία για την Marfin Investment Group στο εξάμηνο

Ο όμιλος περιόρισε τις ζημίες στα 76,2 εκατ. ευρώ.

Αύξηση 1% παρουσίασαν οι συγκρίσιμες ενοποιημένες πωλήσεις της Marfin Investment Group, το πρώτο εξάμηνο 2014 στα 559,9 εκατ. ευρώ. Οι δημοσιευμένες ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου κατέγραψαν μείωση 2% (το πρώτο εξάμηνο 2013 δεν περιελάμβανε την επιβάρυνση του ομίλου ΥΓΕΙΑ λόγω της υποχρέωσης εφαρμογής των μηχανισμών αυτόματης επιστροφής και εκπτώσεων claw back και rebate).

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του ομίλου ανήλθαν το πρώτο εξάμηνο του 2014 σε ζημία 76,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 139,7 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2013.

Ο όμιλος εμφάνισε κέρδη 11,8 εκατ. ευρώ σε επίπεδο συγκρίσιμων ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στο σύνολο των θυγατρικών, έναντι ζημιών 5,8 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2013. Οι θυγατρικές εταιρείες VIVARTIA και ΥΓΕΙΑ (σε συγκρίσιμη βάση εξαιρώντας την επίπτωση του claw back και rebate) βελτίωσαν τα αποτελέσματά τους έναντι του πρώτου εξαμήνου 2013. Τα δημοσιευμένα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA του ομίλου ανήλθαν σε κέρδη 5,2 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 2,8 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2013.

Η καθαρή εσωτερική αξία (NAV) της εταιρείας την 30.06.2014 ανήλθε στα 982 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 1,27 ευρώ ανά μετοχή.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου, περιλαμβανομένων των δεσμευμένων καταθέσεων, ανήλθαν στα 126,7 εκατ. ευρώ ενώ σε επίπεδο μητρικής στα 52,9 εκατ. ευρώ. Οι ενοποιημένες δανειακές υποχρεώσεις του ομίλου την 30.06.2014 μειώθηκαν κατά 21 εκατ. ευρώ έναντι της 31.12.2013.

Διαβάστε ακόμη:

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την Marfin Investment Group

Περιορισμός των λειτουργικών ζημιών της MIG