Τι προβλέπει η εθελουσία στην Πειραιώς

Τι προβλέπει η εθελουσία στην Πειραιώς

Η τράπεζα προχωράει στην αναδιάρθρωση των δυνάμεων της μετά την πετυχημένη ανακεφαλαιοποίηση της.

H Τράπεζα Πειραιώς προχωράει στο σχέδιο για την αναδιάρθρωση των δυνάμεών της, μετά και την πετυχημένη ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης της.

Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα στις 26 Ιουνίου ανακοίνωσε ότι συγκέντρωσε εγγραφές ιδιωτών επενδυτών ύψους 1,455 δισ. ευρώ , καλύπτοντας το 19,83% των συνολικών κεφαλαίων που ζητούσε (7,335 δισ. ευρώ).

Το κύριο βάρος των ενεργειών της διοίκησης της τράπεζας αφορά την ανάδειξη και την εκμετάλλευση των συνεργειών που δημιουργούνται από την απορρόφηση των έξι τραπεζών. Ο όμιλος της Πειραιώς αναμένεται να πουλήσει θυγατρικές, να επανεξετάσει τη θέση του στις αγορές που δραστηριοποιείται (έχει ήδη ανακοινώσει την πρόθεση της να αποχωρήσει από την αγορά της Αιγύπτου) και να κλείσει καταστήματα για να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.

Στο πλαίσιο αυτό της αναδιοργάνωσης εντάσσεται και η ανακοίνωση του νέου προγράμματος εθελούσιας εξόδου που αφορά το 10% του προσωπικού που απασχολεί στην Ελλάδα. Σύμφωνα με στελέχη της Πειραιώς, μέσω αυτής της διαδικασίας θα αποχωρήσουν από την τράπεζα και τις εν Ελλάδι θυγατρικές της περίπου 1.800 με 2.000 άτομα. Συνολικά, ο όμιλος απασχολεί 25.000 υπαλλήλους, εκ των οποίων οι 18.000 στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα δεν έχει ανώτατο αριθμό αποδοχής αιτήσεων και προβλέπει πλήρη αποζημίωση, καθώς και ισχυρά κίνητρα, ενώ θα παραμείνει σε ισχύ από την Παρασκευή, 19 Ιουλίου μέχρι τη Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου.

Το πρόγραμμα χωρίζει τους εργαζόμενους του ομίλου σε δύο «κατηγορίες»: Στους εργαζόμενους της Αγροτικής Τράπεζας και στους εργαζόμενους της Τρ.Πειραιώς (συμπεριλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι των υπόλοιπων τραπεζών).

Για τους εργαζόμενους της Τρ. Πειραιώς ισχύουν τα εξής:

 • Για όσους είναι έως 30 ετών: Προσφέρεται ποσό ίσο με το 25% του τελευταίου μισθού επί τα χρόνια προϋπηρεσίας.
 • Για ηλικίες 30-39 ετών: Προσφέρεται ποσό ίσο με το 40% του τελευταίου μισθού επί τα χρόνια προϋπηρεσίας.
 • Για ηλικίες: 40-49 ετών: Προσφέρεται ποσό ίσο με το 60% του τελευταίου μισθού επί τα χρόνια προϋπηρεσίας.
 • Για ηλικίες 50-53 ετών: Προσφέρεται ποσό ίσο με το 100% του τελευταίου μισθού επί τα χρόνια προϋπηρεσίας.
 • Για ηλικίες 54-56 ετών: Προσφέρεται ποσό ίσο με το 80% του τελευταίου μισθού επί τα χρόνια προϋπηρεσίας.
 • Για ηλικίες 57-60 ετών: Προσφέρεται ποσό ίσο με το 70% του τελευταίου μισθού επί τα χρόνια προϋπηρεσίας.
 • Για ηλικίες 61 και άνω: Προσφέρεται ποσό ίσο με το 50% του τελευταίου μισθού επί τα χρόνια προϋπηρεσίας.

Οι ηλικιακές κατηγορίες πρέπει να είναι συμπληρωμένες, με ημερομηνία αναφοράς 31/08/2013.

Ως έτη προϋπηρεσίας στην Τράπεζα/Θυγατρική Εταιρία ορίζονται τα έτη συνεχούς πραγματικής (ή και αναγνωρισμένης) παροχής εργασίας στην Τράπεζα/Θυγατρική Εταιρία, μέχρι τις 31/08/2013 με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή σύμβαση παροχής νομικών υπηρεσιών με πάγια αντιμισθία. Δε λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς συμπλήρωσης προϋπηρεσίας άλλες μορφές παροχής υπηρεσιών όπως λ.χ. συμβάσεις έργου, παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, σύμβαση παροχής ανεξάρτητων νομικών υπηρεσιών κλπ.

Όσοι εργαζόμενοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα SABBATICAL της Τράπεζας Πειραιώς, δικαιούνται να συμμετάσχουν και στο παρόν ΠΑ, εφαρμοζόμενων των ακόλουθων όρων: α) τα έτη συμμετοχής στο πρόγραμμα SABBATICAL θεωρούνται ως πλήρη έτη προϋπηρεσίας για τους σκοπούς συμμετοχής στο παρόν ΠΑ, β) ως τελευταίος μισθός θα θεωρηθεί ο μεικτός που λάμβανε ο εργαζόμενος πριν ενταχθεί στο πρόγραμμα SABBATICAL, όπως θα είχε διαμορφωθεί αν εργαζόταν στην Τράπεζα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Για τους εργαζόμενους της πρώην Αγροτικής Τράπεζας:

 • Έως 30 ετών: 5 μισθοί
 • 30-39 ετών: 13 μισθοί
 • 40-49 ετών: 16 μισθοί
 • 50-53 ετών: 22 μισθοί
 • 54-56 ετών: 21 μισθοί
 • 57-60 ετών: 18 μισθοί
 • 61 ετών και άνω: 14 μισθοί

Επίσης, προσφέρεται διατήρηση της ιατροφαρμακευτικής κάλυψης για δύο (2) έτη από την ημερομηνία της με κοινή συμφωνία λύσης της σύμβασης εργασίας, για κάθε εργαζόμενο που είναι ασφαλισμένος καθώς και τα ήδη ασφαλισμένα εξαρτώμενα μέλη του στην εκάστοτε ασφαλιστική εταιρεία με την οποία η τράπεζα / θυγατρική εταιρία διατηρεί σχετικό συμβόλαιο.

Επίσης προσφέρεται κίνητρο οικογένειας που ισούται με 2 μισθούς για κάθε ανήλικο παιδί. Ως ανήλικο παιδί ορίζεται κάθε τέκνο το οποίο κατά την 31.08.2013 δε θα έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Το συγκεκριμένο κίνητρο αφορά τους εργαζόμενους όλου του ομίλου.

Τέλος, το ελάχιστο της αποζημίωσης ορίζεται σε 8.000 μικτά, ενώ το μέγιστο σε 170.000 ευρώ.