Τι θα συζητήσουν Μπακογιάννης και Δούκας για τον Δήμο της Αθήνας στο αυριανό debate

Τι θα συζητήσουν Μπακογιάννης και Δούκας για τον Δήμο της Αθήνας στο αυριανό debate
ÄçìïóéïãñÜöïé êáé êÜìåñáìáí ðåñéìÝíïõí ôéò áößîåéò ôùí ðïëéôéêþí áñ÷çãþí ðïõ èá óõììåôÜó÷ïõí óôï debate ôùí ðïëéôéêþí áñ÷çãþí óôï ÑáäéïìÝãáñï ôçò ÅÑÔ óôçí Áãßá ÐáñáóêåõÞ, ôçí ÔåôÜñôç 10 ÌáÀïõ 2023. Óôï debate ôùí áñ÷çãþí ôùí Ýîé êïéíïâïõëåõôéêþí êïììÜôùí, ðïõ åßíáé ôï ðñþôï åäþ êáé ïêôþ ÷ñüíéá èá óõììåôÝ÷ïõí ï ðñüåäñïò ôçò Í.Ä. êáé ðñùèõðïõñãüò ÊõñéÜêïò ÌçôóïôÜêçò, ï ðñüåäñïò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ- ÐÑÏÏÄÅÕÔÉÊÇ ÓÕÌÌÁ×ÉÁ ÁëÝîçò Ôóßðñáò, ï ðñüåäñïò ôïõ ÐÁÓÏÊ-ÊÉÍÁË Íßêïò ÁíäñïõëÜêçò, ï ãåíéêüò ãñáììáôÝáò ôçò ÊÅ ôïõ ÊÊÅ ÄçìÞôñçò Êïõôóïýìðáò, ï ðñüåäñïò ôçò ÅëëçíéêÞò Ëýóçò ÊõñéÜêïò Âåëüðïõëïò, êáé ï ãñáììáôÝáò ôïõ ÌÝÑÁ25, ÃéÜíçò ÂáñïõöÜêçò, ôçí ôçëåìá÷ßá èá óõíôïíßóåé ï Ãéþñãïò ÊïõâáñÜò êáé åñùôÞóåéò èá èÝóïõí ïé äçìïóéïãñÜöïé ôùí Ýîé ôçëåïðôéêþí êáíáëéþí ðáíåëëáäéêÞò åìâÝëåéáò, Ãéþñãïò ÐáðáäÜêçò ÁÍÔ1, Ðáíáãéþôçò ÓôÜèçò OPEN, ÑÜíéá Ôæßìá MEGA, ÌÜñá Æá÷áñÝá STAR, Áíôþíçò Óñüéôåñ ALPHA êáé Óßá Êïóéþíç ÓÊÁÚ. ¼ðùò Ý÷åé Þäç áíáêïéíùèåß áðü ôçí äéáêïììáôéêÞ åðéôñïðÞ ïé èåìáôéêÝò åíüôçôåò óôéò ïðïßåò èá êëçèïýí íá ôïðïèåôçèïýí ïé ðïëéôéêïß áñ÷çãïß åßíáé Ýîé: 1. Ïéêïíïìßá, ÁíÜðôõîç, Áðáó÷üëçóç, 2. ÅîùôåñéêÞ ÐïëéôéêÞ êáé ¢ìõíá, 3. ÊñÜôïò, Èåóìïß, ÄéáöÜíåéá, 4. Õãåßá, Ðáéäåßá êáé Êïéíùíéêü ÊñÜôïò, 5. ÐåñéâÜëëïí êáé ÅíÝñãåéá êáé 6. ÍÝá ÃåíéÜ. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÃÉÙÑÃÏÓ ÂÉÔÓÁÑÁÓ Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023, στις 21:15, θα διεξαχθεί το debate μεταξύ των δυο υποψηφίων για τον Δήμο της Αθήνας.

Όλα είναι έτοιμα στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής για το debate των δύο υποψήφιων δημάρχων της Αθήνας, Κώστα Μπακογιάννη και Χάρη Δούκα, που θα διεξαχθεί αύριο Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023, στις 21:15. Το debate θα μεταδώσουν το ΕΡΤNEWS και η ΕΡΤ1, ενώ θα υπάρχει και διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα.

Η τηλεμαχία θα έχει διάρκεια μιάμιση ώρα. Τον συντονισμό θα κάνει ο Γιώργος Κουβαράς, ενώ τις ερωτήσεις προς τους δύο υποψήφιους δημάρχους θα απευθύνουν ο συντονιστής, η επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του ΕΡΤNEWS, Λίδα Μπόλα, και ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Μάκης Προβατάς.

Οι όροι διεξαγωγής του debate αποφασίστηκαν σήμερα, Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2023, σε συνάντηση που είχαν τα επιτελεία των δύο υποψηφίων με τα στελέχη του ενημερωτικού τομέα της ΕΡΤ.

Οι δύο υποψήφιοι θα κληθούν να απαντήσουν σε επτά θεματικές ενότητες, εκ των οποίων η μία δεν θα έχει προκαθορισμένο θέμα.

Οι ενότητες στις οποίες θα κληθούν να απαντήσουν οι δύο υποψήφιοι είναι οι εξής:

  1. Λειτουργία της πόλης
  2. Ασφάλεια
  3. Κλιματική αλλαγή/ανθεκτικότητα
  4. Υποδομές/Ανάπτυξη
  5. Κοινωνική πολιτική
  6. Πολιτισμός
  7. Ελεύθερη ενότητα

Οι δημοσιογράφοι θα υποβάλουν 14 ερωτήσεις, διάρκειας έως 30” η καθεμιά. Η χρονική διάρκεια κάθε απάντησης θα είναι έως δύο λεπτά. Κάθε δημοσιογράφος θα έχει δικαίωμα υποβολής μιας συμπληρωματικής ερώτησης (follow up).

Ερωτήσεις (έως τρεις) θα μπορούν να υποβάλουν και οι δύο υποψήφιοι μεταξύ τους. Επίσης, οι Κώστας Μπακογιάννης και Χάρης Δούκας θα έχουν το δικαίωμα να κάνουν έως πέντε παρεμβάσεις, ενάμισι λεπτού η καθεμιά, όποτε το επιλέξουν.

Στο τέλος της τηλεμαχίας, οι δύο υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα μιας συνολικής τοποθέτησης, χρονικής διάρκειας έως δύο λεπτών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: