Τιτάν: Ολοκληρώθηκε η έκδοση ομολόγων 100 εκατ. ευρώ

Μεγάλη η ζήτηση για τις νέες ομολογίες, τα έσοδα από τις οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη γενικών εταιρικών σκοπών.

Η Τιτάν ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της διάθεσης πρόσθετων ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας 100.000.000 ευρώ (οι «Νέες Ομολογίες»), οι οποίες θα εκδοθούν από την TITAN GLOBAL FINANCE PLC, θυγατρική της ελληνικής εταιρίας.

Οι Νέες Ομολογίες διέπονται από τους ίδιους όρους που διέπουν τις ομολογίες που εκδόθηκαν τον Νοέμβριο 2017, συνολικής ονομαστικής αξίας 250.000.000 ευρώ, λήξεως το 2024, με επιτόκιο 2,375% και με την εγγύηση της μητρικής. Σημειώνεται ότι μετά την έκδοση των Νέων Ομολογιών, οι Αρχικές και οι Νέες Ομολογίες θα ενοποιηθούν και αποτελέσουν ενιαία σειρά ομολογιών.

Το ύψος των εντολών που υποβλήθηκαν ξεπέρασε το τριπλάσιο του ποσού της αρχικής αναγγελίας. Λόγω της μεγάλης ζήτησης, το συνολικό ποσό της έκδοσης αυξήθηκε από 50.000.000 ευρώ σε 100.000.000 ευρώ. Η τιμή διάθεσης των Νέων Ομολογιών ήταν στην ονομαστική τους αξία.

Η έκδοση των Νέων Ομολογιών αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 26 Ιανουαρίου 2018 και έχει ήδη υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην εποπτευόμενη από το Χρηματιστήριο της Ιρλανδίας αγορά, Global Exchange Market (GEM).

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των Νέων Ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη γενικών εταιρικών σκοπών, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η εξόφληση τραπεζικού και λοιπού δανεισμού, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Διαχειρίστριες για την έκδοση και διάθεση των Νέων Ομολογιών ήταν οι τράπεζες HSBC Bank plc, Société Générale, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Raiffeisen Bank International.