Τιτλοποίηση ύψους 101 εκατ. ευρώ για χρηματοδοτικές μισθώσεις αυτοκινήτων από ΜμΕ μέσω AutoHellas

Τιτλοποίηση ύψους 101 εκατ. ευρώ για χρηματοδοτικές μισθώσεις αυτοκινήτων από ΜμΕ μέσω AutoHellas

Η συναλλαγή αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την ελληνική αγορά τιτλοποιήσεων και αναμένεται να εξασφαλίσει στην εταιρεία μεσοπρόθεσμη ρευστότητα.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ-EIB), το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο (ΕΕΠ-EIF), η KfW και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) ανακοίνωσαν ότι επένδυσαν σε συναλλαγή τιτλοποίησης, ύψους 101 εκατ. ευρώ, για την χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων από μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις, η οποία πηγάζει από την AutoHellas S.A, την δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία στον τομέα της χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η συναλλαγή αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την ελληνική αγορά τιτλοποιήσεων καθώς είναι η πρώτη με την κάλυψη στοιχείων ενεργητικού στον χώρο της μίσθωσης αυτοκινήτων, η οποία πηγάζει από μη τραπεζικό ίδρυμα.

Στο πλαίσιο της αποστολής της για την προώθηση χρηματοδότησης για ΜμΕ στην Ευρώπη, η KfW επένδυσε συνολικά 25 εκατ. ευρώ με την αγορά τίτλων υψηλής διαβάθμισης (senior) που απολαμβάνουν εγγύηση πρώτης ζήτησης η οποία έχει εκδοθεί από το ΕΕΠ, ενώ η ΕΤΕπ και η EBRD, ενεγράφησαν για 32,3 εκατ. ευρώ και 15 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως, των τίτλων υψηλής διαβάθμισης.

Οι τίτλοι υψηλής διαβάθμισης, που φέρουν την εγγύηση του EIF και αγοράστηκαν από την ΕΤΕπ θα τύχουν εγγύησης μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, το οποίο αποτελεί τμήμα του Σχεδίου Γιούνκερ. Οι λοιποί τίτλοι, χαμηλής διαβάθμισης, θα διατηρηθούν από την εταιρεία από την οποία πηγάζει η εν λόγω συναλλαγή.

Η όλη συναλλαγή είναι επίσης μέρος της πρωτοβουλίας ΕNSI (EIF-NPIs Securitisation Initiative), μία συνεργατική πλατφόρμα μεταξύ του Ομίλου EIB και Ιδρυμάτων Εθνικής Προώθησης, συμπεριλαμβανομένων της KfW και της EBRD, που προωθούν τον στόχο εξεύρεσης χρηματοδότησης και πιστώσεων για ΜμΕ, στο πνεύμα του Σχεδίου Γιούνκερ.

Η κοινή επένδυση υπό την πρωτοβουλία ENSI διοργανώθηκε από την StormHarbour και οι τίτλοι υψηλής διαβάθμισης φέρουν διαβάθμιση πιστοληπτικής αξιολόγησης Β+ και ΒΒΒ-, από την S&P και την Scope, αντίστοιχα.

Η συναλλαγή διαθέτει 18μηνη ανακυκλούμενη περίοδο και θα επιτρέψει στην AutoHellas να εξασφαλίσει μεσοπρόθεσμη ρευστότητα, η οποία θα επαναχρησιμοποιηθεί για νέες χρηματοδοτικές μισθώσεις για ΜμΕ στην Ελλάδα στη διάρκεια των επομένων ετών.