Το Μανιφέστο του Νταβός 2020: Ο καθολικός σκοπός μίας επιχείρησης στην Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση

Όλα όσα αναφέρονται, σύμφωνα με τον Klaus Schwab, ιδρυτή και εκτελεστικό πρόεδρο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

Για να συμπέσει με την 50ή του επέτειο, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ εξέδωσε ένα νέο Μανιφέστο για το Νταβός που περιλαμβάνει μια σύνθεση από ηθικές αρχές για να καθοδηγήσουν τις εταιρείες στην Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση.

Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τον Klaus Schwab, ιδρυτή και εκτελεστικό πρόεδρο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, «Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ εκδίδει το νέο Μανιφέστο για το Νταβός, το οποίο αναφέρει ότι οι εταιρείες πρέπει να πληρώνουν το δίκαιο μερίδιό τους όσον αφορά τους φόρους, να δείχνουν μηδενική ανοχή στη διαφθορά, να στηρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα διαμέσου όλων των εφοδιαστικών αλυσίδων τους, και να υποστηρίζουν ένα ανταγωνιστικό επίπεδο στο παιχνίδι».

Αναλυτικά το νέο Μανιφέστο του Νταβός αναφέρει:

Α. Σκοπός μιας εταιρείας είναι να εμπλέξει όλους τους συμμετόχους της στην κοινή και διατηρήσιμη δημιουργία αξίας. Για τη δημιουργία μιας τέτοιας αξίας, μια εταιρεία εξυπηρετεί όχι μόνο τους μετόχους της, αλλά όλους τους ενδιαφερόμενους – υπαλλήλους, πελάτες, προμηθευτές, τοπικές κοινότητες και την κοινωνία γενικότερα. Ο καλύτερος τρόπος για να κατανοήσει και να εναρμονίσει τα διαφορετικά συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων είναι μέσω μιας κοινής δέσμευσης για πολιτικές και αποφάσεις που ενισχύουν τη μακροπρόθεσμη ευημερία μιας επιχείρησης.

i.Μια εταιρεία υπηρετεί τους πελάτες της, παρέχοντας μια πρόταση αξίας που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους.Αποδέχεται και υποστηρίζει τον θεμιτό ανταγωνισμό και τους ίσους όρους ανταγωνισμού. Έχει μηδενική ανοχή στη διαφθορά. Διατηρεί το ψηφιακό οικοσύστημα στο οποίο λειτουργεί αξιόπιστο. Καθιστά τους πελάτες πλήρως ενήμερους για ​​τη λειτουργικότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών της, συμπεριλαμβανομένων δυσμενών επιπτώσεων ή αρνητικών εξωτερικών επιδράσεων.

ii.Μια εταιρεία αντιμετωπίζει τους ανθρώπους της με αξιοπρέπεια και σεβασμό.Τιμά τη διαφορετικότητα και επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της ευημερίας των εργαζομένων. Σε έναν κόσμο ταχείας αλλαγής, μια εταιρεία προωθεί τη συνεχή απασχόληση μέσω της διαρκούς αναβάθμισης των δεξιοτήτων και της επανακατάρτισης.

iii. Μια εταιρεία θεωρεί τους προμηθευτές της ως πραγματικούς εταίρους στη δημιουργία αξίας. Παρέχει μια δίκαιη ευκαιρία σε νεοεισερχόμενους στην αγορά. Ενσωματώνει το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού.

iv.Μια επιχείρηση εξυπηρετεί την κοινωνία γενικότερα μέσω των δραστηριοτήτων της, στηρίζει τις κοινότητες στις οποίες εργάζεται και καταβάλλει το δίκαιο μερίδιο των φόρων που της αντιστοιχούν.Διασφαλίζει την ασφαλή, ηθική και αποδοτική χρήση των δεδομένων. Λειτουργεί ως προστάτης του περιβαλλοντικού και υλικού σύμπαντος για τις μελλοντικές γενιές. Προστατεύει συνειδητά τη βιόσφαιρά μας και προάγει μια κυκλική, κοινή και ανανεώσιμη οικονομία. Διευρύνει συνεχώς τα σύνορα της γνώσης, της καινοτομίας και της τεχνολογίας για τη βελτίωση της ευημερίας των ανθρώπων.

1.Μια εταιρεία παρέχει στους μετόχους της απόδοση στην επένδυσή τους η οποία λαμβάνει υπόψη τους επιχειρηματικούς κινδύνους και τις ανάγκες για συνεχή καινοτομία και συνεχείς επενδύσεις.Διαχειρίζεται με υπευθυνότητα τη βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας για την επίτευξη βιώσιμων αποδόσεων προς τους μετόχους, που δεν θυσιάζουν το μέλλον για το παρόν.

Β. Μια εταιρεία είναι κάτι παραπάνω από μια οικονομική μονάδα που δημιουργεί πλούτο. Εκπληρώνει τις ανθρώπινες και κοινωνικές προσδοκίες ως μέρος του ευρύτερου κοινωνικού συστήματος. Η απόδοσή της πρέπει να μετριέται όχι μόνο από τις αποδόσεις στους μετόχους, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνει τους στόχους της για το περιβάλλον, την κοινωνία και τη χρηστή διακυβέρνηση. Οι αμοιβές των εκτελεστικών στελεχών πρέπει να αντανακλούν την ευθύνη προς τους ενδιαφερομένους.

Γ. Μια εταιρεία που έχει πολυεθνικό πεδίο δραστηριοτήτων όχι μόνο εξυπηρετεί όλους τους άμεσα εμπλεκόμενους ενδιαφερόμενους, αλλά ενεργεί ως φορέας – μαζί με τις κυβερνήσεις και την κοινωνία των πολιτών – του παγκόσμιου μέλλοντός μας. Η εταιρική παγκόσμια ιθαγένεια απαιτεί από μια επιχείρηση να αξιοποιήσει τις βασικές της ικανότητες, την επιχειρηματικότητα, τις δεξιότητες και τους σχετικούς πόρους της σε συνεργασίες με άλλες εταιρείες και ενδιαφερόμενους για τη βελτίωση της κατάστασης του κόσμου.

Σχετικά άρθρα