Τραγωδία στον Πειραιά: Παραιτήθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της Attica Group

Τραγωδία στον Πειραιά: Παραιτήθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της Attica Group
To íÝï ðëïßï Blue Star ÐÁÔÌÏÓ, äåìÝíï óôï ëéìÜíé ôçò ×ßïõ óôï ðñþôï ôïõ ôáîßäé óôç ãñáììÞ ÁèÞíá- ×ßï- ÌõôéëÞíç,óôç ×ßï ôçí ÔåôÜñôç 10 Éïõëßïõ. Ìå ìåãÜëï åíèïõóéáóìü õðïäÝ÷ôçêáí ïé êÜôïéêïé ôùí íçóéþí ôï íÝï ðëïßï êáèþò åßíáé ôï ðéï óýã÷ñïíï ðëïßï óå ïëüêëçñï ôïí êüóìï óôçí êáôçãïñßá ôïõ. Ôï ðëïßï õðïäÝ÷ôçêáí óôç ×ßï ï Õðïõñãüò Íáõôéëßáò ÊùóôÞò Ìïõóïõñïýëçò êáé ï ÁíäñÝáò Âãåíüðïõëïò, ðñüåäñïò ôçò MIG óôçí ïðïßá áíÞêåé ç Attica Group êáé ç èõãáôñéêÞ ôçò, Blue Star Ferries. ÐÝìðôç 11 Éïõëßïõ 2012. ÁÐÅ-ÌÐÅ/BLUE STAR FERRIES/×ÁÑÇÓ ÁÊÑÉÂÉÁÄÇÓ Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Το Διοικητικό Συμβούλιο έκανε δεκτή την παραίτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας

Την παραίτησή του υπέβαλε ο Σπύρος Πασχάλης, διευθύνων σύμβουλος και αναπληρωτής πρόεδρος της Attica Group, εταιρείας στην οποία ανήκει το Blue Horizon το πλήρωμα του οποίου ευθύνεται για τον θάνατο του 36χρονου Αντώνη Καργιώτη στον Πειραιά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

“Αναφορικά με το τραγικό δυστύχημα που είχε ως αποτέλεσμα να χαθεί εντελώς άδικα και με τρόπο αδιανόητο η ζωή ενός νέου ανθρώπου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Group εκφράζει την οδύνη του και απευθύνει τα ειλικρινή συλλυπητήρια και τη συγγνώμη του στην οικογένεια και τους φίλους του εκλιπόντος. Παράλληλα, και ανεξαρτήτως της δικαστικής διερεύνησης, δεσμευόμαστε ότι θα σταθούμε δίπλα στην οικογένεια του εκλιπόντος με κάθε τρόπο και με όλες μας τις δυνάμεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Χάθηκε ένας νέος άνθρωπος και αυτό μας έχει στιγματίσει όλους βαθύτατα. Ξεκινά άμεσα με εγγύηση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Μετόχων διευρυμένη και σε βάθος έρευνα και με τη συνδρομή ανεξάρτητων εξωτερικών συμβούλων ώστε να διασφαλίσουμε ότι ποτέ ξανά δε θα παραβιαστούν από κανέναν οι διαδικασίες και τα πρωτόκολλα του Ομίλου μας. Δεσμευόμαστε επίσης ότι τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής, θα αξιοποιηθούν για τις αναγκαίες τομές και αλλαγές, σε όποιο επίπεδο και με όποιον τρόπο χρειαστεί.

Προς αυτή την κατεύθυνση, το Διοικητικό Συμβούλιο έκανε σήμερα δεκτή την παραίτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας”.