Τράπεζα Πειραιώς: Bιώσιμη Ανάπτυξη- Υπεύθυνη Τραπεζική​

H Τράπεζα Πειραιώς πρωταγωνιστεί στην εφαρμογή των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής και συμβάλλει στον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας με βάση τις κατευθύνσεις των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των Στόχων Βιώσιµης Ανάπτυξης, έχει αναδειχθεί ιδιαίτερα ο ρόλος του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Μια από τις πιο σηµαντικές διεθνείς πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή είναι οι  Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής του UNEP FI, για τη δηµιουργία των οποίων η Τράπεζα Πειραιώς συµµετείχε από την πρώτη στιγµή µαζί µε 29 τράπεζες από όλο τον κόσµο. Σήµερα στις Αρχές έχουν δεσµευτεί 190 διεθνείς χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί.

Οι Αρχές παρέχουν το πρώτο παγκόσµιο πλαίσιο για την ενσωµάτωση της βιώσιµης ανάπτυξης σε όλους τους επιχειρηµατικούς τοµείς µιας τράπεζας, από τη στρατηγική µέχρι τη διαχείριση χαρτοφυλακίου προϊόντων και τις συναλλαγές. Ταυτόχρονα, καλούν τις τράπεζες να ενισχύσουν τις χρηµατοδοτήσεις για τη βιώσιµη ανάπτυξη ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της Συµφωνίας του Παρισιού για το κλίµα καθώς και παγκόσµιοι 17 Στόχοι Βιώσιµης Ανάπτυξης.

Η Τράπεζα Πειραιώς προχωρά στην εφαρμογή των Αρχών αυτών αναλαμβάνοντας δράση σε δύο επίπεδα: 

Στο πρώτο επίπεδο δηµιουργεί τις εσωτερικές υποδοµές, τις πολιτικές και τις στρατηγικές, εντάσσοντας κριτήρια Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Εταιρικής Διακυβέρνησης, γνωστά ως κριτήρια ESG (Environmental, Social and Governance).  Αυτό επιτρέπει, την καλύτερη συνεργασία µε τους πελάτες και τους επενδυτές ώστε να τους κατευθύνει σε µακροχρόνιες και βιώσιµες επενδύσεις µειώνοντας ταυτόχρονα το ανθρακικό αποτύπωµα του χαρτοφυλακίου της.

Στο δεύτερο επίπεδο σχεδιάζει προϊόντα και υπηρεσίες µε κριτήρια ESG για την υποστήριξη επενδύσεων σε έργα που οδηγούν στη µείωση των επιπτώσεων από την κλιµατική αλλαγή και έχουν θετικό πρόσηµο για την κοινωνία.

H πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που ενσωμάτωσε κριτήρια ESG για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων.

Συμμετοχή σε διεθνείς πρωτοβουλίες αειφορίας

 • Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (U.N. Global Compact)
 • Διακήρυξη «Caring for Climate: The Business Leadership Platform»
 • Οικονομική Πρωτοβουλία του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (United Nations Environment Program Finance Initiative – UNEP FI)
 • Πρωτοβουλία Θετικών Επιπτώσεων (Positive Impact Initiative) του UNEP FI
 • Δήλωση Προθέσεων για την Ενεργειακή Απόδοση (Declaration of Intent on Energy Efficiency – UNEP FI)
 • Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής (Principles for Responsible Banking – UNEP FI)
 • Αρχές Υπεύθυνων Επενδύσεων (Principles for Responsible Investment –PRI)
 • Πρωτοβουλία «Κοινή Δέσμευση Δράσης για το Κλίμα» του UNEP FI (Collective Commitment to Climate Action)
 • «Πλατφόρμα για την Επιχειρηματικότητα & Βιοποικιλότητα της ΕΕ» (EU Business@Biodiversity Platform)
 • Δέσμευση για τη Χρηματοδότηση της Βιοποικιλότητας (Finance for Biodiversity Pledge)
 • Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR HELLAS)
 • Πρωτοβουλία «Paris Pledge for Action»