Τράπεζα Πειραιώς: Υποστηρίζει ενεργά τη βιώσιμη ανάπτυξη

Φωτ. Προσωπικού Αρχείου

Η συμβολή στον μετασχηματισμό την πράσινη μετάβαση και τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας με αιχμή την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς.

Τα τελευταία χρόνια η Τράπεζα πρωτοπορεί σταθερά σε ότι αφορά στην προσαρµογή των δραστηριοτήτων της µε στόχο την υποστήριξη της βιώσιµης ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας και την εναρµόνιση των εργασιών της µε τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής του UNEPFi. Υπενθυµίζεται ότι η Τράπεζα, µόνη τράπεζα από την Ελλάδα, συνδιαµόρφωσε µαζί µε άλλες 29 τράπεζες από όλο τον κόσµο το κείµενο των Αρχών, τις υπέγραψε και έχει δεσµευτεί στην υλοποίησή τους σε όλους τους τοµείς δραστηριότητάς της.

Χρηματοδοτήσεις με κριτήρια ESG

Η Πειραιώς είναι η πρώτη τράπεζα στην ελληνική αγορά που έχει προχωρήσει σε χρηµατοδοτήσεις επιχειρήσεων µε κριτήρια που αφορούν θέµατα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης (Environmental, Social and Governance – ESG). Τα κριτήρια αυτά συνδυάζουν την ανάπτυξη και την οικονοµική απόδοση µε την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιµότητα. Στόχος της Τράπεζας είναι η έµπρακτη προώθηση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευαισθητοποίησης των επιχειρήσεων, η προσαρµογή τους στο νέο µοντέλο βιώσιµης ανάπτυξης, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους στη διεθνή αγορά και η συµµετοχή τους στην επίτευξη των στόχων βιώσιµης ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών (SDGs) και της Συµφωνίας του Παρισιού για το κλίµα.

Στο πλαίσιο των σχετικών συµφωνιών, οι επιχειρήσεις δεσµεύονται στην υποστήριξη της βιώσιµης ανάπτυξης, θέτοντας κατά περίπτωση συγκεκριµένους στόχους που µεταξύ άλλων αφορούν:

 • Την εφαρµογή συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής τους αποδοτικότητας µε µείωση της ενέργειας που καταναλώνεται
 • Τη µείωση των εκποµπών CO2
 • Τη µείωση της κατανάλωσης νερού
 • Τη µείωση των απορριµµάτων από την παραγωγική τους διαδικασία
 • Την αύξηση της χρήσης ανακυκλωµένων πρώτων υλών

Οι επιχειρήσεις που χρηµατοδοτούνται µέσω των Sustainability Linked Loans, έχουν το κίνητρο να πληρούν κριτήρια ESG προκειµένου να επωφεληθούν από ανταγωνιστικούς όρους, όπως χαµηλότερη τιµολόγηση κατά τη χορήγηση του δανείου, αναλαµβάνοντας την υποχρέωση να τηρούν τα κριτήρια για να απολαµβάνουν τα προνόµια σε όλη τη διάρκεια του δανείου.

Ολιστική στήριξη στη βιώσιμη αγροτική επιχειρηματικότητα

Στη βιώσιµη ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας πρωταγωνιστικό ρόλο καλείται να αναλάβει η βιώσιµη αγροτική επιχειρηµατικότητα. Γεγονός που αναδεικνύει ως άµεση προτεραιότητα το µέγα ζήτηµα της αναδιάρθρωσης της πρωτογενούς παραγωγής.

Η Τράπεζα Πειραιώς προσεγγίζει ολιστικά τον Αγροτικό Τοµέα θεωρώντας ότι η χρηµατοδότηση δεν µπορεί να λειτουργεί απλώς ως ροή κεφαλαίων, αλλά να συµβάλλει και στην επίλυση δοµικών προβληµάτων και την προώθηση της αναδιάρθρωσης σε βιώσιµη κατεύθυνση. Η ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τοµέα πρέπει να δώσει έµφαση στον εκσυγχρονισµό, την καινοτοµία, την επαγγελµατική διαχείριση και την επιχειρηµατικότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα προωθεί σειρά παρεµβάσεων, δράσεων και ενεργειών, για την υποστήριξη των παραγωγών σε ό,τι αφορά στην αντιµετώπιση των επιπτώσεων της κλιµατικής κρίσης οι οποίες σχετίζονται µε:

 • Την αποτελεσµατική Διαχείριση Αρδευτικού Νερού, µε υποστήριξη έργων υποδοµών, που θα ενταχθούν στο Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας.
 • Την ανάπτυξη Ενεργητικής Προστασίας Καλλιεργειών.
 • Την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Ευφυούς Γεωργίας.

Επιπλέον, υλοποιεί στοχευµένες θεσµικές δράσεις για να αναδείξει το θέµα της κλιµατικής αλλαγής.

Ειδικά για τους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021, η Τράπεζα προωθεί ήδη εξειδικευµένες ενέργειες υποστήριξης και προετοιµασίας τους, για την επόµενη µέρα που σχετίζονται µε:

 • Την ανασύσταση αγροτικών εκµεταλλεύσεων.
 • Την υποστήριξη πληγέντων παραγωγών Συµβολαιακής Γεωργίας & κτηνοτροφίας.
 • Την υποστήριξη Αγροτικών και Δασικών Συνεταιρισµών.

Συνεχής μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Εφαρµόζοντας το πλέον σύγχρονο και πιστοποιηµένο κατά EMAS Σύστηµα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, η Τράπεζα µετρά, διαχειρίζεται και βελτιώνει συνεχώς το περιβαλλοντικό της αποτύπωµα σε όλους τους τοµείς δραστηριότητάς της.

Στο πλαίσιο αυτό, σύµφωνα µε τα στοιχεία, η Τράπεζα για την περίοδο 2016- 2020 έχει πετύχει:

 • Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας ανά τµ κατά 23%
 • Μείωση των εκποµπών CO2 ανά τµ κατά 23,7%

Σε ότι αφορά στον υπολογισµός εκποµπών CO2  (scope 1,2,3), ήδη από το τρέχον έτος, η  ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται από την Τράπεζα για τις δραστηριότητές της παράγεται κατά 100% από ΑΠΕ κάτι που οδηγεί σε µηδενικές εκποµπές στο Scope 2.

Επίσης, σύµφωνα µε το σχεδιασµό αποσκοπεί στη  µείωση κατά 50% των εκποµπών CO2  του scope 1 µέχρι το 2030.

Δίπλα στους νέους

Η υποστήριξη των νέων κατά τα πρώτα τους επαγγελµατικά βήµατα µέσω της σύνδεσης της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας, είναι ο στόχος του µεγάλου προγράµµατος Project Future που υλοποιεί η Τράπεζα σε συνεργασία µε το ReGeneration και µεγάλες επιχειρήσεις σε τοµείς αιχµής. Πρόσφατα η Τράπεζα «άνοιξε» τον 7ο κύκλο του προγράµµατος ενώ ήδη 1.700 νέοι, απόφοιτοι του προγράµµατος, έχουν βρει θέση εργασίας µέσω του Project Future.

Το Project Future, υλοποιείται σε συνεργασία µε το ReGeneration, το µεγαλύτερο πρόγραµµα αµειβόµενης απασχόλησης νέων, στην Ελλάδα. Πέραν του στρατηγικού συνεργάτη του προγράµµατος, εκπαιδευτικοί συνεργάτες είναι oι: Google, Facebook, LinkedIn Learning, ΕΥ, Code.Hub, Ινστιτούτο Χρηµατοοικονοµικού Αλφαβητισµού, BCA College, Πανεπιστήµιο Πειραιώς και Πανεπιστήµιο Κρήτης, ενώ σηµαντική είναι η συµβολή της ΕΑΣΕ και του ΣΕΒ σύνδεσµος επιχειρήσεων και βιοµηχανιών.

Η Τράπεζα αποσκοπεί στη μείωση κατά 50% των εκπομπών CO2 του scope 1 μέχρι το 2030.

*Το άρθρο αναδημοσιεύεται από το νέο τεύχος του Fortune Greece που κυκλοφορεί στα περίπτερα.