Βελτίωση πωλήσεων και κερδοφορίας παρουσίασε ο όμιλος ΕΛΑΣΤΡΟΝ το πρώτο εξάμηνο του 2021

Φωτ. Προσωπικού Αρχείου

Σημαντική βελτίωση παρουσίασε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΕΛΑΣΤΡΟΝ κατά το πρώτο εξάμηνο της χρήσης και ανήλθε σε 78,3 εκατ. ευρώ από 47,3 εκατ. ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 66%. Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε 18,5 εκατ. ευρώ ή 23,6% επί των πωλήσεων, έναντι 5,3 εκατ. ευρώ ή 11,3% επί των πωλήσεων το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Τα αποτελέσματα πριν από φόρους και τόκους (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 13 εκατ. ευρώ. έναντι 0,2 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 14,3 εκατ. ευρώ. έναντι 1,4 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Τα αποτελέσματα πριν από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη ευρώ 12,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Ανάλογη αύξηση σημείωσε ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας και ανήλθε σε 77,6 εκατ. ευρώ έναντι 46,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2020, ενώ το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε 18,1 εκατ. ευρώ ή 23,3% επί των πωλήσεων, έναντι 4,9 εκατ. ευρώ ή 10,4% επί των πωλήσεων το αντίστοιχο διάστημα του 2020.

Τα αποτελέσματα πριν από φόρους και τόκους (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 12,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,003 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 13,9 εκατ. ευρώ έναντι 0,9 εκατ. ευρώ το 1ο εξάμηνο του 2020.

Τα αποτελέσματα πριν από φόρους διαμορφώθηκαν σε 12,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.