Βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας της ΕΛΓΕΚΑ στο α’ εξάμηνο

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε στα 90,5 εκατ. ευρώ.

Τη λειτουργική του κερδοφορία βελτίωσε κατά το πρώτο εξάμηνο 2016, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ, ως συνέπεια τόσο της βελτίωσης του προϊοντικού μίγματός του και τη συνεπακόλουθη αύξηση του μικτού περιθωρίου του, όσο και της συνεχιζόμενης μείωσης των λειτουργικών του εξόδων, μέσω της αναδιοργάνωσης των λειτουργιών του και του επαναπροσδιορισμού της κοστολογικής του βάσης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Επιπλέον, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ προχώρησε κατά τη διάρκεια του ίδιου χρονικού διαστήματος στην πώληση δραστηριοτήτων που επιβάρυναν τα αποτελέσματά του με ζημίες, ενώ και οι μελλοντικές προοπτικές τους είχαν καταστεί αρνητικές. Από τις εν λόγω συναλλαγές επετεύχθη κέρδος συνολικού ύψους 770.000 ευρώ, και παράλληλα ενισχύθηκαν ισόποσα τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα αποτελέσματα του ομίλου ενσωματώνουν απομείωση της υπεραξίας που αναγνωρίστηκε κατά την εξαγορά της θυγατρικής ARISTA ΑΕΒΕ ύψους 1,9 εκατ. ευρώ, προεξόφληση του υπολοίπου ενός εκ των σημαντικότερων πελατών του ομίλου σε παρούσες τιμές από την οποία προέκυψε ζημία ύψους 1,216 εκατ. ευρώ, καθώς και αυξημένες προβλέψεις για επισφάλειες πελατών κατά 380.000 ευρώ.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το πρώτο εξάμηνο του 2016 διαμορφώθηκε στα 90,5 εκατ. ευρώ έναντι 98,4 εκατ. ευρώ τη συγκρίσιμη περίοδο του 2015, παρουσιάζοντας κάμψη κατά 8,1%. Η εν λόγω μεταβολή οφείλεται κυρίως στη διακοπή της συνεργασίας με τον προαναφερόμενο πελάτη του ομίλου από τα μέσα του 2015, εξαιτίας του υψηλού πιστωτικού κινδύνου που παρουσίαζε, καθώς και στη γενικότερη αναδιάρθρωση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου του ομίλου με στόχο την επικέντρωση στην πώληση προϊόντων και υπηρεσιών με υψηλότερα περιθώρια κέρδους.

Το μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε σε 20,1% έναντι 16,6% το πρώτο εξάμηνο του 2015 ενώ το περιθώριο EBITDA αυξήθηκε σε 4,8% έναντι 4,2%, με αποτέλεσμα τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες να διαμορφωθούν σε 4,4 εκατ. ευρώ έναντι 4,1 εκατ. ευρώ τη συγκρίσιμη περίοδο. Οι επιπλέον προβλέψεις που πραγματοποιήθηκαν είχαν ως συνέπεια οι ζημίες προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες να διαμορφωθούν σε 6,0 εκατ. ευρώ έναντι 2,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2015, ενώ οι ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας σε 4,2 εκατ. ευρώ έναντι 2,0 εκατ. ευρώ της συγκρίσιμης περιόδου.