Βελτιώθηκε η πορεία της ΑΓΕΤ Ηρακλής στο εννιάμηνο

Βελτιώθηκε η πορεία της ΑΓΕΤ Ηρακλής στο εννιάμηνο

Συρρίκνωση των ζημιών στα 15,4 εκατ. ευρώ για τον όμιλο.

Μείωση κατά 0,2% κατέγραψαν οι πωλήσεις του ομίλου εταιρειών ΑΓΕΤ Ηρακλής, στο εννεάμηνο του 2014 και ανήλθαν στα 177,2 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 177,5 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Οι πωλήσεις της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 157,1 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 1,7%, σε σύγκριση με 159,8 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο του 2013.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) του ομίλου για το εννεάμηνο του 2014 ανήλθαν σε κέρδη 9,2 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με ζημιές 121,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2013. Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) της εταιρείας το εννεάμηνο του 2014 ανήλθαν σε κέρδη 14,5 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με ζημιές 116,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Ο όμιλος παρουσίασε το εννεάμηνο του 2014 ζημιές μετά από φόρους 15,1 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με ζημιές μετά από φόρους 118 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Το εννεάμηνο του έτους, η εταιρεία παρουσίασε ζημιές μετά από φόρους 5,4 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με ζημιές μετά από φόρους 107,9 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2013.