Βιοκαρπέτ: Άλμα 120% στα κέρδη EBITDA στο εννεάμηνο του 2021, στα 10,56 εκατ. ευρώ

Ο Όμιλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ σε συνέχεια της επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό πρωτοκόλλου 2596/09.11.2021, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εξαιτίας των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης και της εξάπλωση του COVID-19 αλλά και με γνώμονα την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, σας παρουσιάζουμε συνοπτικά τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη κατά το Γ΄ Τρίμηνο της χρήσης 2021 της Εταιρείας και του Όμιλου ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ. 

Ο κύκλος εργασιών σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε το εννεάμηνο του 2021 στα € 139,14 εκ έναντι € 90,36 εκ στο αντίστοιχο του 2020 σημειώνοντας αύξηση κατά 53,99% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2020. Ο κύκλος εργασιών σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε το Γ΄ τρίμηνο του 2021 στα € 49,08 εκ έναντι € 32,14 εκ στο αντίστοιχο Γ΄ τρίμηνο του 2020 σημειώνοντας αύξηση κατά 52,70%. 

Ο κύκλος εργασιών στο εννεάμηνο της Εταιρείας ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. αυξήθηκε κατά 20,01% και ανήλθε στα € 3,92 εκ το 2021 έναντι € 3,27 εκ την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Ο κύκλος εργασιών το Γ΄ τρίμηνο του 2021 της Εταιρείας ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. αυξήθηκε κατά 25,61% και ανήλθε στα € 2,20 εκ το 2021 έναντι € 1,76 εκ την αντίστοιχη περίοδο του Γ΄ τριμήνου του 2020. Η εξάπλωση της πανδημίας του Covid-19 το 2021 δεν επίδρασαν σημαντικά τον κύκλο εργασιών του Όμιλο , ενώ οι επιπτώσεις της αύξησης του κόστους της ενέργειας και των μεταφορικών αναμένεται να επηρεάσουν ανάλογα και την τιμολογιακή πολιτική του Όμιλου. Ωστόσο, η αύξηση των τιμών του αλουμινίου επηρέασε θετικά τα αποτελέσματα του Όμιλου και το Γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2021. Επίσης, αναφέρουμε ότι στην ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. αναμένεται αύξηση του κύκλου εργασιών τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) 9μήνου διαμορφώθηκαν σε κέρδη 10,56 € εκ. έναντι 4,83 € εκ. κερδών την αντίστοιχη περίοδο του 2020, αύξηση κατά 118,82%. Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) 9μήνου της Εταιρείας αυξήθηκαν κατά 2939,92% και διαμορφώθηκαν στα € 0,47 εκ. έναντι € (0,02)εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του Γ΄ τριμήνου 2021 διαμορφώθηκαν σε κέρδη 4,37 € εκ. έναντι 3,28 € εκ. κερδών την αντίστοιχη περίοδο του 2020, αύξηση κατά 33,26%. Τα αποτελέσματα προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του Γ΄ τριμήνου 2021 της Εταιρείας αυξήθηκαν κατά 510,63% και διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 0,26 εκ. έναντι € 0,04 εκ. κερδών την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Ο Όμιλος παρουσιάζει μετά την ενοποίηση κέρδη προ φόρων € 4,30 εκ. το εννεάμηνο του 2021 έναντι ζημιών € (0,96)εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Ο Όμιλος παρουσιάζει μετά την ενοποίηση κέρδη προ φόρων € 2,40 εκ. το Γ΄ τρίμηνο 2021 έναντι κερδών € 1,63 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Οι ζημίες προ φόρων της Εταιρείας το εννεάμηνο του 2021 μειώθηκαν κατά 39,43% και διαμορφώθηκαν στα € (0,75) εκ έναντι € (1,24) εκ την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Οι ζημίες προ φόρων της Εταιρείας το Γ΄ τρίμηνο 2021 μειώθηκαν κατά 72,42% και διαμορφώθηκαν στα € (0,07) εκ έναντι € (0,27) εκ την αντίστοιχη περίοδο του Γ΄ τριμήνου 2020.

Τα κέρδη προ φόρων & τόκων του Ομίλου το εννεάμηνο του 2021 διαμορφώθηκαν σε € 6,82 εκ. έναντι κερδών € 1,42 εκ την αντίστοιχη περίοδο του 2020, το οποίο συνεπάγεται αύξηση κερδών κατά 381,59%. Η μεταβολή προέρχεται κυρίως από την αύξηση των πωλήσεων της θυγατρικής εταιρείας ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. . Τα κέρδη προ φόρων & τόκων του Ομίλου το Γ΄ τρίμηνο 2021 διαμορφώθηκαν σε € 3,24 εκ. έναντι κερδών € 2,43 εκ την αντίστοιχη περίοδο το Γ΄ τρίμηνο 2020, το οποίο συνεπάγεται αύξηση των κερδών κατά 33,42%. Οι καθαρές ζημίες προ φόρων και τόκων της Εταιρείας κατά το εννεάμηνο του 2021 ανήλθαν σε € (0,28) εκ. έναντι € (0,76) εκ. του εννεάμηνου του 2020 μείωση ζημιών κατά 62,75%. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων και τόκων της Εταιρείας κατά το Γ΄ τρίμηνο 2021 ανήλθαν σε € 0,08 εκ. έναντι ζημιών € (0,14) εκ. το Γ΄ τρίμηνο του 2020 μείωση ζημιών κατά 156,10%.

Ο συνολικός μακροπρόθεσμος δανεισμός του Ομίλου το εννεάμηνο του 2021 ανέρχεται στα 71,68 εκατ. ευρώ έναντι 67,78 εκατ. ευρώ του δωδεκαμήνου του 2020, ενώ οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου το εννεάμηνο του 2021 ανέρχονται σε 16,92 εκατ. ευρώ έναντι 18,21 εκατ. ευρώ του δωδεκαμήνου του 2020. Ο συνολικός μακροπρόθεσμος δανεισμός της εταιρείας το εννεάμηνο του 2021 ανέρχεται στα 12,45 εκατ. ευρώ έναντι 11,01 εκατ. ευρώ του δωδεκαμήνου του 2020, ενώ οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας το εννεάμηνο του 2021 ανέρχονται στα 2,97 εκατ. ευρώ έναντι 2,62 εκατ. ευρώ του δωδεκαμήνου του 2020. 

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου το εννεάμηνο του 2021 ανέρχονται σε 9,83 εκατ. ευρώ έναντι 3,19 εκατ. ευρώ του δωδεκαμήνου του 2020, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας το εννεάμηνο του 2021 ανέρχονται σε 0,85 εκατ. ευρώ έναντι 0,43 εκατ. ευρώ του δωδεκαμήνου του 2020.

Προοπτικές

Η Διοίκηση του Ομίλου ανταποκρίθηκε στην εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού το 2021 και αντιμετώπισε όλες τις προκλήσεις που έφερε η πανδημία στην ζωή όλου του κόσμου, ενώ από την πρώτη στιγμή έθεσε σε προτεραιότητα την υγεία και ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού, διασφαλίζοντας έτσι τη συνεχή λειτουργία της παραγωγικής διαδικασίας και θα εξακολουθήσει να πράττει το ίδιο, όσο αυτό χρειαστεί, με γνώμονα πρώτα από όλα τον άνθρωπο και το κοινωνικό σύνολο. 

Ο Όμιλος Βιοκαρπέτ αναμένετε να προχωρήσει σε τιμολογιακές αυξήσεις, για να αντισταθμισθεί η αύξηση του κόστους της ενέργειας και των μεταφορικών. 

Η Διοίκηση του Ομίλου θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο θέμα της ενεργειακής κρίσης και είναι έτοιμη να ανταποκριθεί και να προσαρμοστεί στις όποιες διακυμάνσεις των τιμών που επηρεάζουν το ενεργειακό και μεταφορικό κόστος και όλη την λειτουργία των εταιρειών του Ομίλου.