WIND Ελλάς: Όταν οι άνθρωποι προσπαθούν, οι επιχειρήσεις πρέπει να προσπαθούν περισσότερο​

Οι πράξεις είναι αυτές που ξεχωρίζουν και προσφέρουν πραγματικά οφέλη στην κοινωνία.

Στην Wind Ελλάς αναγνωρίζουµε ότι η επιχειρηµατική µας δραστηριότητα επηρεάζει την κοινωνία σε επίπεδο οικονοµικό, εργασιακό, περιβαλλοντικό. Για αυτό και λειτουργούµε µε γνώµονα τη φιλοσοφία του βιώσιµου επιχειρείν, έχοντας πάντοτε στραµµένο το βλέµµα µας στην «επόµενη µέρα» για όλους.

Η στρατηγική µας «επόµενη µέρα» για την Εταιρική Υπευθυνότητα αντικατοπτρίζεται στο διαρκές µέληµά µας για συστηµατική βελτίωση της επίδρασής µας σε εργαζόµενους, κοινωνία και περιβάλλον, µε επικεντρωµένες δράσεις και ενέργειες. Στοχεύουµε, λοιπόν, στην εφαρµογή της υπεύθυνης πολιτικής µας τόσο στην επιχειρηµατική µας δραστηριοποίηση όσο και στην κοινωνία. 

Συγκεκριμένα:

Κοινωνία: Υποστηρίζουµε οργανισµούς και φορείς που µέσα από το έργο τους στηρίζουν τους ανθρώπους και κυρίως τα παιδιά που βρίσκονται σε ανάγκη.

Οι Άνθρωποί μας: Φροντίζουµε για την επαγγελµατική ανάπτυξη των ανθρώπων µας εντός και εκτός εργασιακού περιβάλλοντος και καλλιεργούµε την εθελοντική δράση, συµµετοχή και προσφορά. 

Αγορά: Προσφέρουµε υπεύθυνα προϊόντα και υπηρεσίες, µε γνώµονα τα αγαθό της επικοινωνίας για όλους. 

Περιβάλλον: Ελαχιστοποιούµε την περιβαλλοντική µας επίδραση που µπορεί να προκύπτει από την επιχειρηµατική µας δραστηριότητα.

Η κοινωνία σε πρώτο πλάνο 

Η υπεύθυνη δραστηριοποίησή µας απέναντι στην Κοινωνία είναι για κάθε έναν από εµάς ένας στρατηγικός στόχος. Έτσι τον τελευταίο χρόνο µε τις ειδικές συνθήκες λόγω COVID-19, η WIND Ελλάς µε αίσθηµα υπευθυνότητας και αλληλεγγύης προς την κοινωνία και τους συνδροµητές της, προέβη σε µια σειρά ενεργειών που αφορούσαν στη συνεχή συνδεσιµότητα των πελατών της, αλλά και στη φροντίδα του γενικού συνόλου.

Προωθούμε τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης 

Στην WIND Ελλάς έχουµε υιοθετήσει από το 2016 την ατζέντα των Ηνωµένων Εθνών µε τους 17 στόχους της Βιώσιµης Ανάπτυξης (SDGs) ως το 2030 και έχουµε αποφασίσει να συµβάλλουµε ενεργά και αποτελεσµατικά στην προώθηση καταπολέµησης της φτώχειας και της ευηµερίας του πληθυσµού, στην καινοτοµία και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Στηρίζουµε µε δράσεις ουσίας την επίτευξη σηµαντικών κοινωνικών σκοπών που κάνουν τη διαφορά και ανακουφίζουν τους συνανθρώπους µας που βρίσκονται σε ανάγκη, και ειδικότερα τα παιδιά. Συνεισφέρουµε µε πόρους και µε ποικίλες ενέργειες στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής µέσα από την ενηµέρωση, την αφύπνιση και τη συµµετοχή. Εφαρµόζουµε τις αρχές της ηθικής, των ίσων ευκαιριών και της προσωπικής ανάπτυξης για τους εργαζοµένους µας, δηµιουργούµε νέες θέσεις εργασίας και επιδιώκουµε τη συστηµατική µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος µε έµφαση στην πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος, στη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας, στη συµµόρφωση και στην προώθηση της ενηµέρωσης για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ολοκληρωµένο σχέδιο δράσεων 

Για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων της, για τη φροντίδα των πελατών της και του κοινωνικού συνόλου. Με τηλεργασία, µειωµένα ωράρια στα καταστήµατά και εξυπηρέτηση εξ αποστάσεως µέσα από τις διάφορες πλατφόρµες.

• Δωρεάν επικοινωνία και υπηρεσίες δεδοµένων στους συνδροµητές της είτε πρόκειται για ιδιώτες είτε για επιχειρήσεις, µε προτεραιότητα σε όσους βίωναν ιδιαίτερες συνθήκες. 

• Εσείς #µένετεσπίτι και η WIND σας φέρνει ό,τι έχετε ανάγκη: η δράση της δωρεάν µεταφοράς ειδών πρώτης ανάγκης σε ευπαθείς οµάδες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία µε εταιρείες ραδιοταξί.

• Δωρεάν υπηρεσίες Wi-Fi σε όλα τα κτίρια του νοσοκοµείου «Σωτηρία»: Συνοδοιπόρος στο πλευρό των µαχητών της πρώτης γραµµής, η WIND παρέχει δωρεάν υπηρεσίες Wi-Fi σε όλα τα κτίρια του νοσοκοµείου «Σωτηρία». Με την παροχή σύγχρονων ψηφιακών µέσων η WIND διευκολύνει γιατρούς, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό αλλά και τους ασθενείς στην επικοινωνία τους.

• Κάλυψη αναγκών επικοινωνίας και εξοπλισµού των κινητών oµάδων του Υπουργείου Υγείας που πραγµατοποιούν τεστ ανίχνευσης Covid-19 πανελλαδικά.

«Η τεχνολογία ξεπερνά τα εμπόδια και φέρνει νέες, καινοτόμες λύσεις».