Ξεκινά η ΑΜΚ της Attica Bank

Ξεκινά η ΑΜΚ της Attica Bank

Στόχος της τράπεζας είναι η συγκέντρωση του ποσού των 750 εκατ. ευρώ.

Την έναρξη της διαδικασίας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank για την κάλυψη του κεφαλαιακού ελλείμματος που υπολογίστηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος, ανακοίνωσε η τράπεζα.

Ειδικότερα, η Attica Bank ανακοινώνει την πρόθεσή της να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους έως 750 εκατ. ευρώ με σκοπό την κάλυψη του κεφαλαιακού ελλείμματος που υπολογίστηκε βάσει της άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης που διενήργησε η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ).

Το παραπάνω ποσό προσδιορίστηκε βάσει του σχεδίου ενεργειών κεφαλαιακής υποστήριξης που υπεβλήθη από την Τράπεζα και αξιολογήθηκε από την ΤτΕ μετά από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης.

Μετά την τελική αξιολόγηση του σχεδίου κεφαλαιακής υποστήριξης από την ΤτΕ, οι κεφαλαιακές ανάγκες που πρόκειται να καλυφθούν μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ανέρχονται σε 584 εκατ. ευρώ υπό το βασικό σενάριο της άσκησης και σε 784 εκατ. ευρώ υπό το δυσμενές σενάριο.

Η τράπεζα σκοπεύει να ολοκληρώσει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πριν το τέλος του έτους, μέσω άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης από τους υφιστάμενους μετόχους, και διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών σε ενδιαφερομένους επενδυτές.

Εφ’ όσον προκύψει μη καλυπτόμενο ποσό θα ζητήσει την κάλυψη του από το ΤΧΣ συμφώνα με τις προβλέψεις του νόμου 3864/2010 ως ισχύει.

Ο βασικός μέτοχος της τράπεζας, το ΤΣΜΕΔΕ – ΕΤΑΑ, ο οποίος σήμερα κατέχει το 50,67% των κοινών μετοχών της τράπεζας, έχει ήδη από το 2014 γνωστοποιήσει στην τράπεζα την απόφασή του να στηρίξει έμπρακτα την ανακεφαλαιοποίησή της.