Ξεκινά η διαδικασία διάθεσης της συμμετοχής του ΤΧΣ στην Eurobank

Ξεκινά η διαδικασία διάθεσης της συμμετοχής του ΤΧΣ στην Eurobank
Η Eurobank προσφέρει 1,8 ευρώ ανά μετοχή στο ΤΧΣ για το 1,4%.

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκινά τη διαδικασία διάθεσης της συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank.

Ειδικότερα στην ανακοίνωση του αναφέρεται:

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ») και στο πλαίσιο της Στρατηγικής Αποεπένδυσης του ΤΧΣ, περίληψη της οποίας δημοσιοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2023 στην ιστοσελίδα του ΤΧΣ, το ΤΧΣ ανακοινώνει την πρόθεσή του να πωλήσει το σύνολο της συμμετοχής του στην Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. («Eurobank»), ήτοι πενήντα δύο εκατομμύρια ογδόντα χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα τρεις (52.080.673) κοινές ονομαστικές μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,401% περίπου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank (οι «Μετοχές» και έκαστη εξ αυτών η «Μετοχή»), μέσω μιας διαδικασίας διάθεσης ανοικτής σε επιλέξιμους επενδυτές (η «Ανταγωνιστική Διαδικασία»).

Η Ανταγωνιστική Διαδικασία θα περιλαμβάνει μια διαδικασία υποβολής προσφορών, η οποία θα ξεκινήσει στις 25.09.2023 στις 10:30 ώρα Ελλάδος και θα ολοκληρωθεί στις 06.10.2023 στις 17:30 ώρα Ελλάδος.

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την UBS χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παρακάτω.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Σημειώνεται επίσης ότι στις 22.09.2023 το ΤΧΣ έλαβε από την Eurobank αρχική δεσμευτική προσφορά για την απόκτηση των Μετοχών μέσω στοχευμένης επαναγοράς μετοχών (targeted share buy-back) η οποία κατόπιν συζητήσεων ανέρχεται σε τιμή ένα Ευρώ και ογδόντα λεπτά (Euro 1,80) (η «Προσφορά») και στις 24.09.2023 το ΤΧΣ και η Eurobank συνήψαν μία Υπό Όρους Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών (Conditional SPA) για την πώληση και μεταβίβαση των Μετοχών, η οποία πώληση και μεταβίβαση υπόκειται στις ακόλουθες αναβλητικές αιρέσεις: α) τη μη επιλογή από το ΤΧΣ προτιμώμενου πλειοδότη μέσω της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, και β) η τρέχουσα τιμή (spot price) της Μετοχής κατά το κλείσιμο της διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά την ημερομηνία λήξης της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας («Τρέχουσα Τιμή») να είναι χαμηλότερη από, ή ίση με, την Προσφορά ή, σε περίπτωση που η Τρέχουσα Τιμή είναι υψηλότερη από την Προσφορά, η Eurobank να ασκήσει το δικαίωμα αναθεώρησης της Προσφοράς ώστε να προσφέρει την Τρέχουσα Τιμή.

Επισημαίνεται ότι τα προαναφερθέντα δεν περιορίζουν το δικαίωμα της Eurobank να συμμετάσχει στην Ανταγωνιστική Διαδικασία. Όταν ολοκληρωθεί η Ανταγωνιστική Διαδικασία, το ΤΧΣ θα αξιολογήσει την Προσφορά (όπως ορίζεται ανωτέρω) μαζί με τυχόν προσφορές επιλέξιμων επενδυτών, αποκλειστικά επί τη βάσει της αξίας των προσφορών.

Τα αποτελέσματα της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας αναμένεται να ανακοινωθούν στις, ή περίπου στις, 06.10.2023 και το αργότερο 2 ώρες πριν από την έναρξη της διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 09.10.2023.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: