Ξεκίνησε η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη – Αναβολή ζήτησε ο συνήγορός του

Ξεκίνησε η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη – Αναβολή ζήτησε ο συνήγορός του
ÓÇÌÅÉÙÓÇ ÃÉÁ ÔÏÕÓ EDITORS. ÐÑÏÓÏ×Ç: Ç öùôïãñáößá Ý÷åé ëçöèåß ÷ùñßò ôç ñçôÞ Üäåéá ôùí åéêïíéæüìåíùí. Ç äçìïóßåõóç ôùí ÷áñáêôçñéóôéêþí ôïõò ãßíåôáé áðïêëåéóôéêÜ ìå åõèýíç ôïõ óõíäñïìçôÞ. O êáôçãïñïýìåíïò ÄçìÞôñçò ËéãíÜäçò óõíïäåßá áóôõíïìéêþí, ðñïóÝñ÷åôáé óôá äéêáóôÞñéá, ÐáñáóêåõÞ 11 Öåâñïõáñßïõ 2022. ÎåêÜíåé óÞìåñá óôï Ìéêôü Ïñêùôü ÄéêáóôÞñéï ç äßêç ôïõ èåáôñéêïý óêçíïèÝôç êáé çèïðïéïý ÄçìÞôñç ËéãíÜäç ãéá õðïèÝóåéò âéáóìïý áíÞëéêùí êáé åíÞëéêùí áíäñþí ðïõ ôïõ áðïäßäïíôáé. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ / ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου βρέθηκε μετά τις 09:00 ο Δημήτρης Λιγνάδης, ο οποίος θα δικαστεί για βαρύτατες κακουργηματικές πράξεις σεξουαλικής βίας που του αποδίδονται.

Για την εκδίκαση της υπόθεσης κληρώθηκαν τρεις γυναίκες και ένας άνδρας ως ένορκοι, ενώ οι τρείς τακτικοί δικαστές είναι γυναίκες.

Ο συνήγορος του καλλιτέχνη, Αλέξης Κούγιας, εξαίρεσε τρεις γυναίκες ενώ άλλες δύο εξαιρέθηκαν από τον εισαγγελέα.

Το δικαστήριο κλήρωσε και δύο αναπληρωματικά μέλη, καθώς η δίκη αναμένεται να διαρκέσει αρκετό χρόνο.

Ο κ. Κούγιας ζήτησε τη διακοπή της δίκης, καθώς, όπως είπε, έχει υποχρεώσεις με σημαντικές δίκες που συμπληρώνουν παραγραφές και 18μηνα. Όπως ανέφερε, δεν δημιουργείται πρόβλημα για τον κατηγορούμενο και την κράτησή του, καθώς έχει ακόμη ένα εξάμηνο. «Ζητούμε μία διακοπή εντός του μηνός Μαρτίου. Ο κατηγορούμενος θέλει να δικαστεί, αλλά αναγκάζεται να προσαρμοστεί στις υποχρεώσεις μου. Επιθυμούμε διακαώς τη διεξαγωγή της δίκης, γι’ αυτό δεν ζητούμε αναβολή αλλά διακοπή», σημείωσε ο κ. Κούγιας.

Το δικαστήριο διέκοψε για να αποφασίσει εάν θα δεχθεί το αίτημα της υπεράσπισης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ