Ξεκινούν οι εκπτώσεις- Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Ξεκινούν οι εκπτώσεις- Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα
¸íáñîç ôùí ÷åéìåñéíþí åêðôþóåùí óôá êáôáóôÞìáôá ôçò ÁèÞíáò ôçí ÄåõôÝñá 11 Éáíïõáñßïõ 2016. Óýìöùíá ìå ôïí Åìðïñéêü Óýëëïãï Áèçíþí, ïé åêðôþóåéò áíáìÝíåôáé íá äéáñêÝóïõí ìÝ÷ñé êáé ôçí ÄåõôÝñá 29 Éáíïõáñßïõ 2016. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ) Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πρεμιέρα για τις θερινές εκπτώσεις, μία μέρα μετά τις εκλογές.

Σήμερα ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι και την τελευταία ημέρα του Αυγούστου.

Τα καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν προαιρετικά ανοικτά την Κυριακή 14 Ιουλίου 2019, με προτεινόμενο από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών ωράριο λειτουργίας 11:00- 18:00.

Σύμφωνα με τον ΕΣΑ, οι εμπορικές επιχειρήσεις θα πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή στα εξής:

– Η αναγραφή διπλής τιμής, δηλαδή της παλαιάς (διαγεγραμμένης) και της νέας τιμής όλων των ειδών που πωλούνται με έκπτωση είναι υποχρεωτική.

– Επιτρέπεται και η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης.

– Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, η επίδειξη του παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επιβάλλεται, οπότε θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία.

– Στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού («από …. % έως …. %»).

– Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.

– Οι καταστηματάρχες θα πρέπει, σε περίπτωση ελέγχου, να είναι σε θέση να αποδείξουν, ότι η παλαιά τιμή πώλησης που αναγράφεται στην πινακίδα, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.