Ζημίες 16,2 εκατ. ευρώ παρουσίασε ο όμιλος Ελλάκτωρ το α΄ εξάμηνο του 2013

Ζημίες 16,2 εκατ. ευρώ παρουσίασε ο όμιλος Ελλάκτωρ το α΄ εξάμηνο του 2013

Πτώση 4% στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών.

Σε ζημίες 16,2 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους του ομίλου Ελλάκτωρ, το πρώτο εξάμηνο του 2013, έναντι κερδών 20,2 εκατ. ευρώ, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η σημαντική αυτή διαφορά ήταν αποτέλεσμα της υποχρεωτικής αναπροσαρμογής της αναβαλλόμενης φορολογίας, που είχε σχηματιστεί έως τις 31.12.2012 με συντελεστή 20%, στο νέο φορολογικό συντελεστή 26% και επιβάρυνε (άπαξ) τα κέρδη μετά από φόρους κατά ποσό 24,9 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών, για την περίοδο 01.01.2013 έως 30.06.2013, διαμορφώθηκε στα 572,4 εκατ. ευρώ έναντι 596,5 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2012, καταγράφοντας μείωση 4%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων, (EBIT) ανήλθαν στα 49,7 εκατ. ευρώ έναντι 65,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 24,5%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 99,9 εκατ. ευρώ έναντι 116,3 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 14,1%.

Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημίες 18,6 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 9,7 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε ζημίες 0,108 ευρώ έναντι κερδών 0,056 ευρώ, για το αντίστοιχο διάστημα του 2012.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, δεν υπήρξαν πωλήσεις, για το πρώτο εξάμηνο του 2013, όπως και στην αντίστοιχη περίοδο του 2012. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, διαμορφώθηκαν σε ζημίες 2,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,2 εκατ. ευρώ, επίσης, τα προ φόρων σε ζημίες 8,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 7,8 εκατ. ευρώ και τα μετά από φόρους σε ζημίες 8,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 7,8, την αντίστοιχη περίοδο του 2012.