Ζημίες 16,5 εκατ. ευρώ για τον όμιλο Ελλάκτωρ στο εννιάμηνο

Η υποχρεωτική αναπροσαρμογή της αναβαλλόμενης φορολογίας μετέτρεψε αρνητικά την καλή πορεία του ομίλου, που είχε αύξηση τζίρου 1,7%.

Σε ζημίες 16,5 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του ομίλου Ελλάκτωρ ΑΕ, στο εννεάμηνο, έναντι κερδών 9,1 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 884,5 εκατ. ευρώ έναντι 869,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,7%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 159,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 42,9 εκατ. ευρώ.

Η κερδοφορία EBITDA και τα κέρδη προ φόρων εμφανίστηκαν μειωμένα κατά 7,0% και 13,8%, σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη του 2012, καθώς τα μεγέθη του εννεαμήνου 2012 περιλαμβάνουν έκτακτα κέρδη. Εξαιρουμένων των έκτακτων κερδών στο εννεάμηνο 2012, η κερδοφορία EBITDA και τα κέρδη προ φόρων, το εννεάμηνο 2013, αυξήθηκαν κατά 4,6% και 39,7%, αντίστοιχα.

Διαβάστε ακόμη: Ελλάκτωρ: Υπογραφή σύμβασης στη Σλοβενία

Λόγω της υποχρεωτικής αναπροσαρμογής της αναβαλλόμενης φορολογίας, που είχε σχηματιστεί έως τις 31.12.2012 με συντελεστή 20% στο νέο φορολογικό συντελεστή 26%, τα αποτελέσματα μετά από φόρους επιβαρύνθηκαν (άπαξ) κατά ποσό 24,9 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντάς τα σε ζημιές 12,0 εκατ. ευρώ. Εξαιρουμένης της αναπροσαρμογής για την αναβαλλόμενη φορολογία, τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους θα ήταν κέρδη 12,9 εκατ. ευρώ.

Στο τρίτο τρίμηνο του έτους (01.07.2013 έως 30.09.2013), ο όμιλος παρουσίασε ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, (EBITDA) 59,6 εκατ. ευρώ, ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων, (EBIT) 34,2 εκατ. ευρώ και κέρδη μετά από φόρους 4,2 εκατ. ευρώ. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους ανά μετοχή είναι ζημίες 0,096 ευρώ έναντι κερδών 0,053 ευρώ, για το αντίστοιχο διάστημα του 2012.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, δεν υπήρξαν πωλήσεις, για το εννεάμηνο του 2013, όπως και την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, διαμορφώθηκαν σε ζημίες 2,4 εκατ. ευρώ, τα αποτελέσματα προ φόρων σε ζημίες 11,9 εκατ. ευρώ και τα μετά από φόρους σε ζημίες, επίσης, 12,1 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε ακόμη: Η ΛΙΣΤΑ: Πτώση πωλήσεων, κερδών και έλλειψη ρευστότητας