Ζημιές 4,7 εκατ. ευρώ για την η Σωληνουργεία Κορίνθου στο εννεάμηνο

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 14,6 εκατ. ευρώ έναντι 20,1 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Στα 126,9 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Σωληνουργεία Κορίνθου ΑΕ, στο εννεάμηνο του 2014, έναντι 123 εκατ. ευρώ, το πρώτο εννεάμηνο του 2013, σημειώνοντας αύξηση κατά 3,2%.

Αναλυτικότερα, τα ενοποιημένα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 14,6 εκατ. ευρώ έναντι 20,1 εκατ. ευρώ πέρυσι, μειωμένα κατά 27,3%, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων, (EBITDA) του ομίλου διαμορφώθηκαν σε κέρδη 1,2 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 4,6 εκατ. ευρώ, το πρώτο εννεάμηνο του 2013.

Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημιές 4,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1 εκατ. ευρώ, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας παρέμειναν περίπου στα ίδια επίπεδα και διαμορφώθηκαν σε ζημιές 4,7 εκατ. ευρώ (ζημιές 0,0376 ευρώ ανά μετοχή) έναντι ζημιών 4,6 εκατ. ευρώ (ζημιές 0,0368 ευρώ ανά μετοχή), το πρώτο εννεάμηνο του 2013. Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου, την 30/09/2014, ανήλθε στα 63,7 εκατ. ευρώ έναντι 32,5 εκατ. ευρώ, την 31/12/2013, κυρίως, λόγω της αύξησης του μακροπρόθεσμου δανεισμού που αφορά στην κατασκευή της νέας μονάδας για την παραγωγή σωλήνων με ραφή τύπου LSAW. Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου διαμορφώθηκαν, την 30/09/2014, στα 147,1 εκατ. ευρώ.