Ζημίες 480 χιλ. ευρώ στο ενοποιημένο αποτέλεσμα μετά φόρων της Εβροφάρμα το α΄ εξάμηνο του 2013

Ζημίες 480 χιλ. ευρώ στο ενοποιημένο αποτέλεσμα μετά φόρων της Εβροφάρμα το α΄ εξάμηνο του 2013

Αύξηση των κερδών προ φόρων, τόκων & αποσβέσεων, (EBITDA).

Σε ζημίες 480 χιλ. ευρώ ανήλθε το ενοποιημένο αποτέλεσμα μετά φόρων της Εβροφάρμα, το πρώτο εξάμηνο του 2013, έναντι ζημιών 1.563 χιλ. ευρώ της περυσινής περιόδου και το εταιρικό σε ζηµιές 379 χιλ. ευρώ έναντι ζηµιών 1.638 χιλ. ευρώ, αντίστοιχα.

Κατά το πρώτο εξάµηνο του 2013, αυξήθηκαν τα κέρδη προ φόρων, τόκων & αποσβέσεων, (EBITDA) και έφθασαν τα ενοποιηµένα στις 1.412 χιλ. ευρώ, τα εταιρικά στις 1.243 χιλ. ευρώ έναντι 773 χιλ. ευρώ και 522 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Επίσης, βελτιώθηκε το αποτέλεσµα προ φόρων και οι ενοποιηµένες ζηµιές περιορίσθηκαν στις 632 χιλ. ευρώ από 1.423 χιλ. ευρώ της περυσινής περιόδου, το εταιρικό στις 587 χιλ. ευρώ από 1.499 χιλ. ευρώ, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η πιο πάνω βελτίωση των αποτελεσµάτων οφείλεται αφενός στη µείωση του κόστους παραγοµένων και αφετέρου στην αναδιοργάνωση του δικτύου πωλήσεων. Όπως ήταν αναµενόµενο, οι ενοποιηµένες και οι εταιρικές πωλήσεις ανήλθαν στις 10.799 χιλ. ευρώ και 10.525 χιλ. ευρώ, αντίστοιχα, έναντι 13.834 χιλ. ευρώ και 13.624 χιλ. ευρώ, µειωµένες κατά 21,94 % και 22,75%, αντίστοιχα.