Ζημίες 5,61 εκατ. ευρώ παρουσίασε ο όμιλος Π.Γ. Νίκας, το α΄ εξάμηνο του 2013

Ζημίες 5,61 εκατ. ευρώ παρουσίασε ο όμιλος Π.Γ. Νίκας, το α΄ εξάμηνο του 2013

Η εταιρεία παρουσίασε κάμψη κατά 3,6%.

Σε ζημίες 5,61 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας του ομίλου Π.Γ. Νίκας ΑΒΕΕ, το πρώτο εξάμηνο του 2013, έναντι ζημιών 3,75 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2012.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε, στο πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης, στα 31,76 εκατ. ευρώ έναντι 32,95 εκατ. ευρώ πέρυσι, παρουσιάζοντας κάμψη κατά 3,6%.

Το ενοποιημένο μικτό κέρδος ενισχύθηκε κατά 6,6% και διαμορφώθηκε στα 12,89 εκατ. ευρώ έναντι 12,10 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2012, με το περιθώριο μικτούς κέρδους να διαμορφώνεται στο 40,6% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 36,7%, το 2012, ενισχυμένο κατά 3,9 μονάδες βάσης.

Το ενοποιημένο EBITDA ανήλθε, στο πρώτο εξάμηνο του 2013, σε ζημιές 1,07 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,64 εκατ. ευρώ πέρυσι. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του ομίλου επιβαρύνθηκαν με το ποσό των 1,25 εκατ. ευρώ που αφορά σε έξοδα ανάκλησης προϊόντων, ανακοινώσεων, καταστροφών αποθεμάτων, κλπ. Εξαιρώντας τις ως άνω έκτακτες επιβαρύνσεις, το ενοποιημένο EBITDA διαμορφώνεται σε κέρδος 0,19 εκατ. ευρώ.

Το ενοποιημένο EBIT διαμορφώθηκε σε ζημιές 2,68 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,00 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2012, ενώ τα ενοποιημένα EBT διαμορφώθηκαν σε ζημιές 5,06 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3,55 εκατ. ευρώ, το 2012.

Το ενοποιημένο ΕΑΤ ανήλθε σε ζημιές 5,71 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3,85 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2012, έχοντας επιβαρυνθεί, πέραν των ανωτέρω και με την αλλαγή του φορολογικού συντελεστή, από την οποία προέκυψε πρόσθετος αναβαλλόμενος φόρος.

Όσον αφορά τη μητρική εταιρεία, ο κύκλος εργασιών της Π.Γ. Νίκας ΑΒΕΕ, στο πρώτο εξάμηνο του 2013, ανήλθε στα 29,11 εκατ. ευρώ έναντι 31,18 εκατ. ευρώ πέρυσι, καταγράφοντας μείωση κατά 6,63%.

Ενισχυμένα κατά 6,24% διαμορφώθηκαν τα μικτά κέρδη, τα οποία διαμορφώθηκαν, στο πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης, στα 11,79 εκατ. ευρώ έναντι 11,09 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ σημαντική βελτίωση παρουσίασε και το περιθώριο μικτού κέρδους κατά 4,91 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 40,49% επί του κύκλου εργασιών έναντι 35,58%, το πρώτο εξάμηνο του 2012.

Σε επίπεδο λειτουργικών αποτελεσμάτων, τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, (EBITDA), στο πρώτο εξάμηνο του 2013, διαμορφώθηκαν σε ζημιές 4,70 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,27 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2012.

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της εταιρείας επιβαρύνθηκαν με το ποσό των 1,25 εκατ. ευρώ που αφορούν σε έξοδα ανάκλησης προϊόντων, ανακοινώσεων, καταστροφών αποθεμάτων, κλπ. Επιπρόσθετα, η εταιρεία για την εν λόγω περίοδο σχημάτισε προβλέψεις απομείωσης απαιτήσεων από θυγατρικές, ύψους 3,39 εκατ. ευρώ. Μη συμπεριλαμβάνοντας τις ως άνω έκτακτες επιβαρύνσεις, το EBITDA διαμορφώνεται σε ζημία 0,06 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων, (EBIT) διαμορφώθηκαν σε ζημιές 5,86 εκατ. ευρώ έναντι 0,89 εκατ. ευρώ, το 2012.

Τέλος, τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν, στο πρώτο εξάμηνο του 2013, σε ζημιές 7,88 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,94 εκατ. ευρώ πέρυσι. Τα αποτελέσματα μετά φόρων (ΕΑΤ) ανήλθαν σε ζημιές 7,58 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3,17 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2012, επηρεασμένα, πέραν των ανωτέρω και από την αύξηση του φορολογικού συντελεστή από 20% στο 26%, γεγονός το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον επανυπολογισμό της αναβαλλόμενης φορολογίας, από τον οποίο προέκυψε ζημία που επιβάρυνε τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης.