Ζημίες 651 χιλ. ευρώ για τον όμιλο Inform Π. Λύκος ΑΕ το α΄ εξάμηνο του 2013

Ζημίες 651 χιλ. ευρώ για τον όμιλο Inform Π. Λύκος ΑΕ το α΄ εξάμηνο του 2013

Η εταιρεία αναμένει αναστροφή της κατάστασης στο β’ εξάμηνο του 2013.

Σε ζημίες 651 χιλ. ευρώ ανήλθαν τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά φόρων (ΕΑΤ) του ομίλου Inform Π. Λύκος ΑΕ, το Α΄ εξάμηνο του 2013, έναντι κερδών 1,4 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο εξάμηνο του 2012, επηρεαζόμενα επιπρόσθετα από την εφαρμογή του αυξημένου συντελεστή φορολόγησης εισοδήματος των ελληνικών εταιρειών του ομίλου στο 26% από 20%.

Οι πωλήσεις του ομίλου, κατά το Α’ εξάμηνο του 2013, ανήλθαν στα 53,7 εκατ. ευρώ έναντι 46,8 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο εξάμηνο του 2012, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,9 εκατ. ευρώ ή 14,7%.

Ειδικότερα, εξαιρουμένων των ενδοεταιρικών συναλλαγών, οι πωλήσεις της μητρικής εταιρείας Inform Π. Λύκος ΑΕ παρουσίασαν αύξηση κατά 2,9 εκατ. ευρώ ή 23,2%, σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2012 και ανήλθαν στα 15,3 εκατ. ευρώ έναντι 12,5 εκατ. ευρώ. Με την ανταγωνιστικότερη εμπορική πολιτική που ακολούθησε η μητρική εταιρεία, κατάφερε να αυξήσει σημαντικά τα μερίδια της στην ελληνική αγορά, να αποκτήσει νέα έργα σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιείται, καθώς και να αναπτύξει το δίκτυο των εξαγωγών της.

Οι πωλήσεις της θυγατρικής INFORM LYKOS SA στη Ρουμανία παρουσίασαν αύξηση κατά 2,1 εκατ. ευρώ ή 22,2%, σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2012 και ανήλθαν στα 11,4 εκατ. ευρώ έναντι 9,3 εκατ. ευρώ, στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο, λόγω, κυρίως της υλοποίησης μίας νέας υπηρεσίας αποστολής λογαριασμών και διαχείρισης ταχυδρομικών τελών, καθώς και της απόκτησης σημαντικών νέων έργων, κυρίως, εμφακέλλωσης και αποστολής λογαριασμών στον τομέα της Κοινής Ωφέλειας, με αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση των μεριδιών της στην αγορά της Ρουμανίας. Οι δε πωλήσεις της θυγατρικής AUSTRIA CARD GMBH στην Αυστρία ανήλθαν στα 26,7 εκατ. ευρώ έναντι 24,9 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο εξάμηνο του 2012, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,8 εκατ. ευρώ ή 7,2% τόσο από πωλήσεις στο εσωτερικό της Αυστρίας όσο και στο εξωτερικό, με σημαντικό, βέβαια, μέρος του όγκου των πωλήσεων να αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο δεύτερο εξάμηνο του 2013.

Παρά τη σημαντική προαναφερθείσα αύξηση των πωλήσεων όλων των εταιρειών του ομίλου, καθώς, επίσης και παρά τη σημαντική αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας του Εκτυπωτικού Κλάδου σε Ελλάδα και Ρουμανία, όπου τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 0,8 εκατ. ευρώ ή 80,4% και έφθασαν τα 1,7 εκατ. ευρώ έναντι 0,9 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο, τα μεγέθη κερδοφορίας του ομίλου παρουσίασαν πτωτική τάση, στο Α’ εξάμηνο του 2013, κυρίως, λόγω έκτακτων εξόδων για τη λειτουργία των νέων κέντρων παραγωγής και προσωποποίησης καρτών στην Πολωνία και Ρουμανία, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση της κερδοφορίας του Κλάδου κατασκευής και προσωποποίησης Έξυπνων Καρτών.

Τα βασικά μεγέθη κερδοφορίας του ομίλου παρουσιάζονται, ως ακολούθως:

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, (EBITDA) του ομίλου μειώθηκαν κατά 1,8 εκατ. ευρώ ή 34,9% και έφθασαν τα 3,4 εκατ. ευρώ έναντι 5,2 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων και χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων (EBIT) του ομίλου μειώθηκαν κατά 1,9 εκατ. ευρώ ή 74,2% και έφθασαν τα 0,7 εκατ. ευρώ έναντι 2,6 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) του ομίλου ανήλθαν σε 32 χιλ. ευρώ έναντι 2,2 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο εξάμηνο του 2012, μειωμένα κατά 2,2 εκατ. ευρώ ή 98,5%.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η προαναφερθείσα πτωτική τάση των μεγεθών κερδοφορίας του ομίλου, στο Α’ εξάμηνο του 2013, εκτιμάται ως μη αντιπροσωπευτική της πορείας του ομίλου για το σύνολο της τρέχουσας χρήσης και αναμένεται να αναστραφεί στο δεύτερο εξάμηνο του 2013, όπου εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί το σημαντικότερο τμήμα του όγκου των πωλήσεων της θυγατρικής AUSTRIA CARD GMBH, λόγω της εποχικότητας των μαζικών ανανεώσεων τραπεζικών καρτών στην αγορά της Αυστρίας.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές του ομίλου, στο Α’ εξάμηνο του 2013, είναι αρνητικές στα 7,6 εκατ. ευρώ έναντι οριακά αρνητικών στα 0,5 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο εξάμηνο του 2012, λόγω, κυρίως των αυξημένων αναγκών σε αποθέματα στην Αυστρία, στο πλαίσιο των αναμενόμενων μαζικών ανανεώσεων τραπεζικών καρτών, στο δεύτερο εξάμηνο του 2013, καθώς και της καθυστέρησης στην είσπραξη των απαιτήσεων στην Ελλάδα.

Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν στα 2,3 εκατ. ευρώ έναντι 7,2 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο εξάμηνο του 2012, μειωμένα, κυρίως, από τις επενδύσεις της Αυστρίας στα νέα κέντρα παραγωγής ή προσωποποίησης καρτών στη Ρουμανία, Πολωνία και Τουρκία.

Ο δε τραπεζικός δανεισμός του ομίλου διαμορφώθηκε στα 39,8 εκατ. ευρώ έναντι 33,7 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο εξάμηνο του 2012, αυξημένος κατά 6,1 εκατ. ευρώ, επηρεασμένος τόσο από τις παραπάνω επενδύσεις όσο και από τις προαναφερθείσες αυξημένες ανάγκες του ομίλου σε κεφάλαια κίνησης.