16

ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων 27
Website http://www.hygeia.gr/

ABOUT ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΚΠΤΦΑ: 2

Μέλος του Οµίλου Marfin, είναι το πρώτο µεγάλο ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυµα που λειτούργησε στην Ελλάδα το 1975 και µία από τις µεγαλύτερες ιδιωτικές νοσοκοµειακές µονάδες της χώρας. ∆ιαθέτει 4 νοσοκοµεία σε Ελλάδα και Αλβανία.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 126,04
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 1,1%
EBITDA (εκ. ευρώ) 25,28
EBITDA (%) 70,7%
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 92,88
Συνολικός δανεισμός (%) -3,3