ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Απάντηση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών στη Ρωσία για τον «αμερικανικό δάκτυλο»

Ï õðïõñãüò Åîùôåñéêþí Íßêïò ÊïôæéÜò  êáé ï õðïõñãüò Åîùôåñéêþí ôçò Ñùóßáò ÓåñãêÝé Ëáâñüö åôïéìÜæïíôáé íá õðïãñÜøïõí Ðñüãñáììá Äéáâïõëåýóåùí ôùí Õðïõñãåßùí Åîùôåñéêþí ÅëëÜäáò-Ñùóßáò ãéá ôçí ôñéåôßá 2017-2019 ,  óôï Õðïõñãåßï Åîùôåñéêþí, ÁèÞíá, ÔåôÜñôç 2 Íïåìâñßïõ 2016. Ï õðïõñãüò Åîùôåñéêþí ôçò Ñùóßáò âñßóêåôáé óôçí ÁèÞíá óå åðßóçìç åðßóêåøç. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Συνεχίζεται το διπλωματικό μπρα-ντε-φερ μεταξύ Αθήνας και Μόσχας μετά την απέλαση των Ρώσων διπλωματών.