ΑΔΜΗΕ: Στα 35 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το 2021

ΑΔΜΗΕ: Στα 35 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το 2021
Εξωτερική όψη του αναβαθμισμένου Κέντρου Ελέγχου του ΑΔΜΗΕ, το οποίο έχει εξοπλιστεί με ψηφιακά προβολικά συστήματα μετά από 25 χρόνια λειτουργίας, στο Κρυονέρι Αττικής, Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019. Ο νέος εθνικός πίνακας ελέγχου περιλαμβάνει και τις νέες νησιωτικές διασυνδέσεις καθώς και τα νησιά που θα διασυνδεθούν σύντομα. Πλέον ο έλεγχος του Συστήματος όλης της χώρας γίνεται μέσω υπερσύγχρονων συστημάτων καθότι πρόκειται για εγκαταστάσεις ύψιστης εθνικής ασφάλειας, ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ/STF Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τα Έσοδα της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2021 αντικατοπτρίζουν τη συμμετοχή της κατά 51% στα κέρδη του Ομίλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ανέρχονται στα 35,4 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 18,3% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2020.

Τα Λειτουργικά Έξοδα κατά την εξεταζόμενη περίοδο ανήλθαν στις 601 χιλ. ευρώ έναντι 419 χιλ. ευρώ το 2020. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι τα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ την περίοδο 01.01.2020- 15.07.2020 είχαν παραιτηθεί των αμοιβών τους καθώς κατείχαν εκτελεστικές θέσεις στη συνδεδεμένη Εταιρεία ΑΔΜΗΕ ΑΕ, ενώ αύξηση ποσού 70 χιλ. ευρώ οφείλεται σε δαπάνες που συνδέονται κυρίως με τη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλά και σε υπηρεσίες που σχετίζονται με τη συμμόρφωση της Εταιρείας στις διατάξεις του νόμου για την Εταιρική Διακυβέρνηση.

Ως αποτέλεσμα της ενεργούς διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων ήταν τα χρηματοοικονομικά έσοδα να διαμορφωθούν στις 157 χιλ. ευρώ έναντι 264 χιλ. ευρώ το 2020, αντισταθμίζοντας σημαντικό μέρος των Λειτουργικών Εξόδων της Εταιρείας.

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα της εταιρείας την 31.12.2021 ανέρχονταν στα 4 εκατ. ευρώ. ενώ αξίζει να τονιστεί ότι το χρέος της είναι μηδενικό.

Τα Καθαρά Κέρδη της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. διαμορφώθηκαν σε 35 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 19% έναντι 43,2 εκατ. το 2020.

Τον Ιούνιο του 2021 η Εταιρεία έλαβε ως μέρισμα το ποσό των 21,45 εκατ. ευρώ από την Συγγενή εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε., εκ των οποίων, διένειμε ως προμέρισμα το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσό που προβλέπεται από την νομοθεσία για την οικονομική χρήση του 2021, προσαρμοσμένο στις συνολικές δαπάνες και το οποίο αντιστοιχούσε σε 19,8 εκατ. ευρώ ή 0,085 ευρώ ανά μετοχή, αποτέλεσε δε το ποσό αυτό το συνολικό μέρισμα για την χρήση 2021.

Επιπρόσθετα, η Εταιρεία βάσει του μερίσματος που θα λάβει από την Συγγενή εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε. εντός του 2022, θα προτείνει τη διανομή του μέγιστου επιτρεπόμενου προμερίσματος μεικτού ποσού ύψους 0,068 ευρώ ανά μετοχή για την χρήση του 2022.