Αυξημένα έσοδα και μειωμένα κέρδη στην Aegean το 9μηνο

Αύξηση 12% στην κίνηση εξωτερικού παρά την οριακή αύξηση του εισερχόμενου τουρισμού στο σύνολο της χώρας κατέγραψε η εταιρεία. Στα 1,03 εκατ. ευρώ τα έσοδα 9μηνου με τα καθαρά κερδη να υποχωρούν σε 77,1 εκατ. ευρώ.

Ενοποιημένα έσοδα ύψους 1.031,9 εκ. ευρώ, αυξημένα κατά 10% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 παρουσίασε η AEGEAN στα βασικά οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2019. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 77,1 εκ. ευρώ από 80,9 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Η επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 7% και ανήλθε σε 11,6 εκ. επιβάτες, με την εταιρεία να επενδύει σε 6% υψηλότερη χωρητικότητα, η οποία ανήλθε σε 13,9 εκ. θέσεις. Στο δίκτυο εσωτερικού η AEGEAN και η Olympic Air μετέφεραν 4,9 εκ. επιβάτες, παρουσιάζοντας αύξηση 2%, ενώ στο δίκτυο εξωτερικού ταξίδεψαν 6,7 εκ. επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 12% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2018. Η μέση πληρότητα πτήσεων βελτιώθηκε σε 84,5% το 2019 από 83,6% το 2018. Ο Όμιλος προσέφερε 8% περισσότερες χιλιομετρικές θέσεις, πραγματοποιώντας 5% περισσότερες πτήσεις.

Η εφαρμογή του λογιστικού προτύπου Δ.Π.Χ.Α. 16 επιβάρυνε τα καθαρά κέρδη προ φόρων κατά 14 εκ. ευρώ ενώ αρνητική ήταν και η επίδραση από την αύξηση του μέσου μοναδιαίου κόστους καυσίμου που επηρέασε το αποτέλεσμα κατά 16 εκ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019.

Η AEGEAN εξακολουθεί να διατηρεί καθαρά ταμειακά διαθέσιμα (Νet Cash) ύψους 101 εκ. ευρώ[1] μετά και την κεφαλαιοποίηση του συνόλου των μελλοντικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις λειτουργικές μισθώσεις των αεροσκαφών και την υποχρέωση που προέκυψε από την έκδοση του ομολόγου.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 231 εκ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2019.

Ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος, ανέφερε σχετικά:

«Η AEGEAN σημείωσε σημαντική βελτίωση των επιχειρησιακών της μεγεθών το εννεάμηνο του 2019 και κατάφερε να επιτύχει 12% αύξηση στην κίνηση εξωτερικού παρά την οριακή αύξηση του εισερχόμενου τουρισμού στο σύνολο της χώρας. Καταφέραμε να καλύψουμε το σύνολο της επιβάρυνσης από την αύξηση του κόστους των καυσίμων. Επιπλέον, πετύχαμε σε συγκρίσιμη βάση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018, μη λαμβάνοντας υπόψη την αρνητική επίπτωση του λογιστικού προτύπου Δ.Π.Χ.Α 16, θετικό πρόσημο στο σύνολο των οικονομικών μεγεθών. Η προσπάθεια μας για επέκταση της τουριστικής περιόδου η οποία συμβάλλει καθοριστικά στην αύξηση της δυναμικής του τουρισμού στη χώρα μας απέδωσε σε αποτέλεσμα το δεύτερο τρίμηνο. Θετική διαφαίνεται η δυναμική και για το τελευταίο τρίμηνο του έτους».

Αποτελέσματα Ομίλου

Σε € εκατ. Τρίτο Τρίμηνο 2018 Τρίτο Τρίμηνο 2019 % Εννεάμηνο 2018 Εννεάμηνο 2019 %
Έσοδα 483,6 512,5 6% 939,3 1.031,9 10%
EBITDAR[2] 175,1 168,7 -4% 225,1 232,3 3%
EBITDA[3] 140,6 168,1 20% 125,9 230,8 83%
Κέρδη προ φόρων 134,1 123,7 -8% 115,8 106,6 -8%
Κέρδη μετά από φόρους 94,7 90,2 -5% 80,9 77,1 -5%

Επιβατική Κίνηση 

(σε χιλιάδες) Τρίτο Τρίμηνο 2018 Τρίτο Τρίμηνο 2019 % Εννεάμηνο 2018 Εννεάμηνο 2019 %
Εσωτερικού 2.134 2.137 0% 4.793 4.904 2%
Εξωτερικού 2.758 3.044 10% 6.035 6.729 12%
Σύνολο 4.892 5.181 6% 10.827 11.633 7%
Συντελεστής πληρότητας[4] 86,1% 87,7% 1,6pp 83,6% 84,5% 0,9pp
Επιβάτες ανά πτήση 130 132 1% 126 129 2%

[1] Καθαρά ταμειακά διαθέσιμα υπολογιζόμενα με βάση τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα €637,2 εκ. και συνολικές υποχρεώσεις €536,3 εκ. (μισθώσεις (€339,5 εκ.) και ομολογιακό δάνειο (€196,8 εκ.)).

[2] EBITDAR: Earnings before interest, tax, depreciation, amortization & lease payments: λειτουργικό αποτέλεσμα προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και μισθώσεων αεροσκαφών.

[3] Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων.

[4] Σύνολο χιλιομετρικών επιβατών προγραμματισμένων πτήσεων προς χιλιομετρικές θέσεις.