Αυξημένες κατά 7,1% οι ενοποιημένες πωλήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το Α΄ εξάμηνο του 2013

Αυξημένες κατά 7,1% οι ενοποιημένες πωλήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το Α΄ εξάμηνο του 2013

Αύξηση κατά 7,1% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2012.

Στα 326 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ενοποιημένες πωλήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το πρώτο εξάμηνο του 2013, έναντι 304,4 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2012, αυξημένες κατά 7,1%, κυρίως, λόγω των υψηλότερων πωλήσεων στον τομέα της ενέργειας.

Η λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώθηκε στα 57 εκατ. ευρώ, προσαρμοσμένη για προβλέψεις και μη ταμειακά έξοδα, έναντι 61,4 εκατ. ευρώ, μειωμένη κατά 7,1%, σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2012, επηρεασμένη, κυρίως, από τον τομέα των κατασκευών. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες 28 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 7,6 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2012, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημίες 33,6 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1,1 εκατ. ευρώ, κυρίως επηρεασμένα από σημαντικές μη ταμειακές προβλέψεις απομείωσης ενεργητικού (περ. 17,5 εκατ.), αλλά και τα υψηλά χρηματοοικονομικά κόστη.

Οι συνολικές επενδύσεις του ομίλου, το εν λόγω διάστημα, ανήλθαν στα 34,7 εκατ. ευρώ και αφορούν, κυρίως, στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και των Παραχωρήσεων. Ο συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός ανέρχεται στα 703 εκατ. ευρώ, καθώς ο όμιλος διακρατά χρηματικά διαθέσιμα, ύψους 220,8 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός ανέρχεται στα 924,7 εκατ. ευρώ.

Τα συνολικά ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 571,6 εκατ. ευρώ. Στις επιμέρους δραστηριότητες, το τρέχον κατασκευαστικό ανεκτέλεστο του ομίλου ανέρχεται σε περίπου 3,1 δισ. ευρώ, το 13% του οποίου προέρχεται από τις αγορές του εξωτερικού. Ο κατασκευαστικός τζίρος για τρίτους διαμορφώθηκε στα 194,5 εκατ. ευρώ έναντι 201 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, καταγράφοντας μείωση κατά 3%, ενώ τα λειτουργικά αποτελέσματα προ αποσβέσεων (EBITDA) του τομέα, προσαρμοσμένη για προβλέψεις και μη ταμειακά έξοδα διαμορφώθηκαν στα 5,7 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 19,7 εκατ. ευρώ.

Στον τομέα του real estate, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 1,3 εκατ. ευρώ σταθερές, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και υπήρξαν λειτουργικές ζημίες προ αποσβέσεων 0,3 εκατ. ευρώ.

Στον τομέα των Παραχωρήσεων, ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 10,8 εκατ. ευρώ έναντι 11,5 εκατ. ευρώ, ενώ η λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων (EBITDA), εξαιρουμένων των μη ταμειακών αποτελεσμάτων, διαμορφώθηκε σε κέρδη 6,3 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 5,5 εκατ. ευρώ, την περυσινή περίοδο. Τα έσοδα του εν λόγω τομέα προέρχονται, κυρίως, από την εκμετάλλευση του έργου της Ιόνιας Οδού και από την εκμετάλλευση σταθμών αυτοκινήτων.

Στον τομέα της παραγωγής ενέργειας από θερμικές πηγές, τα έσοδα για τον όμιλο ανήλθαν στα 66,7 εκατ. ευρώ έναντι 50,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 12,8 εκατ. ευρώ έναντι 12,1 εκατ. ευρώ.

Στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ο όμιλος, μέσω της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, θυγατρική της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ, λειτουργεί 508 MW εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές στην Ελλάδα, τις ΗΠΑ, την Πολωνία και τη Βουλγαρία. Επιπλέον, 290 MW είτε κατασκευάζονται είτε είναι έτοιμα, ώστε να ξεκινήσει η κατασκευή τους, εκ των οποίων 278 MW στην Ελλάδα και 12 MW στην Πολωνία.

Τα έσοδα από την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ ανήλθαν στα 51,4 εκατ. ευρώ έναντι 38,2 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, αυξημένα κατά 34,5%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 34,6 εκατ. ευρώ έναντι 26,8 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο διάστημα του 2012, αυξημένα κατά 29,1%.