Αύξηση κερδών 131% για τον Όμιλο Μυτιληναίου στο εννιάμηνο

Αύξηση κερδών 131% για τον Όμιλο Μυτιληναίου στο εννιάμηνο

Στα 1.051 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών της ΜΕΤΚΑ, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 22,5 εκατ. ευρώ.

Καθαρά κέρδη 22,5 εκατ. ευρώ κατέγραψε ο Όμιλος Μυτιληναίος το εννεάμηνο του 2013, σημειώνοντας αύξηση 131% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2012, όταν παρουσίασε κέρδη 9,7 εκατ. ευρώ.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΜΕΤΚΑ ανήλθε σε 1.051 εκατ. ευρώ, έναντι 1.095 εκατ. ευρώ το 2012. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 183,7 εκατ. ευρώ από 114,3 εκατ. ευρώ το 2012, σημειώνοντας αύξηση 61%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το εννεάμηνο του 2013 καταγράφεται και μη επαναλαμβανόμενο έσοδο προηγούμενων χρήσεων ποσού 29 εκατ. ευρώ ως συνέπεια της απόφασης της μόνιμης διαιτησίας για την προμήθεια της ηλεκτρικής ενέργειας της θυγατρικής εταιρείας «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ» από τη ΔΕΗ, με αναδρομική ισχύ από 01.07.2010, ενώ στα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το εννεάμηνο του 2012 υπήρχε αντίστοιχο μη επαναλαμβανόμενο έσοδο ποσού 10 εκατ. ευρώ. Επίσης, στα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων καταγράφεται μη επιλαμβανόμενη ζημία 13,3 εκατ. ευρώ που προκύπτει από τη διαγραφή της συμμετοχής στην ΕΛΒΟ.

Η στρατηγική συμμαχία με τη FAIRFAX ενισχύει, σύμφωνα με την ανακοίνωση, την πρόσβαση της εταιρείας στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων και δημιουργεί ευνοϊκές προϋποθέσεις για την υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων του Ομίλου. Ήδη σημειώνεται σημαντική βελτίωση του πιστωτικού προφίλ (credit profile) του Ομίλου, μέσω της μείωσης κατά 152 εκατ. ευρώ του καθαρού δανεισμού, από 725 εκατ. ευρώ σε 573 εκατ. ευρώ και της μετατροπής του συνόλου σχεδόν του βραχυπρόθεσμού δανεισμού σε μακροπρόθεσμο (για 3 συν 2 έτη).

Διαβάστε ακόμη: Η ΛΙΣΤΑ: Οι 100 μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα

Ο τομέας έργων EPC, κατέγραψε την ισχυρότερη επίδοση, καθώς ο κύκλος εργασιών της θυγατρικής ΜΕΤΚΑ διαμορφώθηκε στα 405,4 εκατ. ευρώ, στο εννεάμηνο του 2013, έναντι 409,2 εκατ. ευρώ το 2012. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 64,3 εκατ. ευρώ από 69,4 εκατ. ευρώ πέρυσι. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 57,1 εκατ. ευρώ έναντι 51 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2012, παρουσιάζοντας αύξηση 11,9%.

Ο τομέας ενέργειας ενίσχυσε σημαντικά τα μεγέθη του Ομίλου στο εννεάμηνο του 2013. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του τομέα ανήλθε σε 311,3 εκατ. ευρώ από 339,8 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο εξάμηνο του 2012 και αντιστοιχεί στο 29,6% του συνολικού κύκλου εργασιών του ομίλου. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση σε 72,5 εκατ. ευρώ έναντι 44,5 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2012 και αντιστοιχεί στο 39,5% των συνολικών κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, τέλος, η βιωσιμότητα της Αλουμίνιον ΑΕ, όπως και όλης της ενεργοβόρου βιομηχανίας, θα εξαρτηθεί από την υλοποίηση των εξαγγελθέντων μέτρων μείωσης του ενεργειακού κόστους (διακοψιμότητα, ειδικοί φόροι στην παραγωγή, τιμές φυσικού αερίου) καθώς και από την τιμή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που θα προκύψει από τις διαπραγματεύσεις με τη ΔΕΗ, και θα ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Διαβάστε ακόμη: H METKA αναλαμβάνει και τέταρτο έργο στην Αλγερία