Αύξηση κερδών για την Εθνική Τράπεζα

Αύξηση κερδών για την Εθνική Τράπεζα

Κέρδη εξαμήνου 344 εκατ. ευρώ και «νέα πορεία» για τον τραπεζικό όμιλο μετά την επιτυχημένη ΑΜΚ.

Κερδοφορία για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο ανακοίνωσε σήμερα ο όμιλος της Εθνικής Τράπεζας, καθώς τα καθαρά κέρδη δεύτερου τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 317 εκατ. ευρώ περιλαμβανομένων εκτάκτων αποτελεσμάτων από θετικό αναβαλλόμενο φόρο ύψους 208 εκατ. ευρώ, αλλά και την περαιτέρω απομείωση της συμμετοχής της ΕΤΕ στη Eurobank ύψους 17 εκατ. ευρώ.

Σε εξαμηνιαία βάση, τα κέρδη έφτασαν τα 344 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 1.894 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2012. Εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων κερδών και ζημιών, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 312 εκατ. ευρώ για το α’ εξάμηνο.

Ιδιαίτερα θετική στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων ήταν η συμβολή της θυγατρικής της ΕΤΕ στην Τουρκία Finansbank, με κέρδη 332 εκατ. ευρώ ενώ οι θυγατρικές της ΝΑ Ευρώπης συνέβαλαν με κέρδη 6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 13 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2012.

Όσον αφορά την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου του Ομίλου, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι η επιβράδυνση στη δημιουργία νέων επισφαλειών διατηρείται, ενώ σημαντική περαιτέρω μείωση σημειώθηκε κατά το β’ τρίμηνο του 2013 και στη ΝΑ Ευρώπη.

Πιο συγκεκριμένα, οι νέες επισφάλειες σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε 1,2 δισ. ευρώ κατά το α΄ εξάμηνο του 2013, ενώ κατά την ίδια περίοδο του 2012, που αποτέλεσε την κορύφωση της κρίσης στην Ελλάδα, είχαν ανέλθει σε 2,3 δισ. ευρώ. Αποτέλεσμα αυτών ήταν η διενέργεια μειωμένων προβλέψεων ύψους 853 εκατ. ευρώ στο α΄ εξάμηνο 2013 σε επίπεδο Ομίλου, έναντι 1.202 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Εντούτοις, το επίπεδο κάλυψης των επισφαλών απαιτήσεων από προβλέψεις για τον Όμιλο αυξήθηκε στο 56% (από 54% στο τέλος του α΄ τριμήνου 2013), που κατατάσσεται ανάμεσα στα υψηλότερα της αγοράς.

Διαβάστε ακόμη: Νέα σελίδα για τις ελληνικές τράπεζες

Επιπλέον, θετική εξέλιξη αποτελεί η συνεχιζόμενη βελτίωση της ρευστότητας. Συγκεκριμένα, η αύξηση των καταθέσεων του Ομίλου κατά 10% σε ετήσια βάση, σε συνδυασμό με τη μείωση του δανειακού χαρτοφυλακίου μετά από προβλέψεις κατά 4% το ίδιο διάστημα, βελτίωσαν το δείκτη ρευστότητας (δάνεια : καταθέσεις) στο 102% σε επίπεδο Ομίλου, έναντι 116% τον Ιούνιο του 2012.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις για την Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 93% -βελτιωμένος κατά 17 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση- διατηρώντας την ΕΤΕ με διαφορά στην καλύτερη θέση από άποψη ρευστότητας στην εγχώρια αγορά. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί απτή ένδειξη της υγιούς ρευστότητας της ΕΤΕ και των βελτιούμενων δυνατοτήτων χρηματοδότησης της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Είναι αξιοσημείωτο, επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Εθνικής, ότι ο αντίστοιχος δείκτης για τη ΝΑ Ευρώπη, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 104%, βελτιωμένος κατά 22 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση, κυμαίνεται σε επίπεδα χαμηλά σε σχέση με τα αντίστοιχα του ανταγωνισμού στις εν λόγω αγορές, ενώ έχει μειωθεί περίπου κατά το ήμισυ από τα προ κρίσης επίπεδα. Στην Τουρκία, ο δείκτης σημείωσε βελτίωση κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως στο 109% στο τέλος του εξαμήνου, ενώ σημαντική βελτίωση σημειώθηκε και στο μείγμα των καταθέσεων, μέσω ενίσχυσης των χαμηλού κόστους καταθέσεων όψεως.

Όσον αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια, ο pro-forma δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου (Core Tier I) διαμορφώθηκε σε 9,2% μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου με τη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών. Ο παραπάνω δείκτης δεν περιλαμβάνει τη θετική επίδραση των υπό εξέλιξη μέτρων κεφαλαιακής ενίσχυσης του Ομίλου.

Επιπλέον, θετική επίπτωση στην κερδοφορία είχε η συνεχιζόμενη βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας, που οδήγησε στον αντιλογισμό προβλέψεων για ενδεχόμενη απομείωση απαιτήσεων έναντι του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 163 εκατ. ευρώ.

Στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο 2013 τα καθαρά κέρδη από τις εγχώριες δραστηριότητες ανήλθαν σε 5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2.133 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Διαβάστε ακόμη: Τα επτά σημεία αισιοδοξίας για την Πειραιώς

Σε δήλωση του, ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Αλέξανδρος Τουρκολιάς αναφέρει μεταξύ άλλων ότι τα σταθερά βήματα προόδου που έχει επιτύχει η χώρα μας, όσον αφορά τις αναγκαίες προσαρμογές και μεταρρυθμίσεις, έχουν πλέον δώσει νέα δυναμική στην πορεία των μακροοικονομικών μεγεθών, αν και οι υφεσιακές πιέσεις παραμένουν ισχυρές.

Ο κ. Τουρκολιάς είπε επίσης ότι «η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου της Εθνικής τον Ιούνιο, με τη συμμετοχή ιδιωτών κατά σχεδόν 11%, εκτός του ότι διασφάλισε τον ιδιωτικό χαρακτήρα της, έβαλε την Τράπεζα σε μια νέα πορεία. Στο άμεσο μέλλον, η Εθνική Τράπεζα θα αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες για την περαιτέρω εξυγίανση του δανειακού της χαρτοφυλακίου. Παράλληλα, προβαίνει σε ενέργειες για την πρόσθετη ενίσχυση των κεφαλαίων της και περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της. Η επίτευξη αυτών των στόχων, σε συνδυασμό με την περαιτέρω βελτίωση του οικονομικού κλίματος, θα επιτρέψει στην ΕΤΕ να συνδράμει ουσιαστικά στην επιχειρηματική ανάκαμψη. Σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα σε αυτή την προσπάθεια είναι η ισχυρή καταθετική της βάση, με το βέλτιστο δείκτη ρευστότητας στην εγχώρια αγορά, με δάνεια προς καταθέσεις στο 93%, που θα μειωθεί περαιτέρω με την ενσωμάτωση της Probank».

«Η θετική πορεία των αποτελεσμάτων της ΕΤΕ επιβεβαιώνει την ικανότητά της να υλοποιήσει τη στρατηγική της κάτω από δύσκολες συνθήκες, έχοντας αντιμετωπίσει αποτελεσματικά βασικές της προκλήσεις. Κύριο μέλημα της σημερινής Διοίκησης είναι να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες του Ομίλου, στηριζόμενη στα σημαντικά πλεονεκτήματά του. Βάσει των παραπάνω, η ΕΤΕ βρίσκεται σε θέση να ανταποκριθεί πάλι στην εθνική πρόκληση της χρηματοδότησης της ανάκαμψης και της στήριξης της ελληνικής επιχείρησης και κοινωνίας», δήλωσε, τέλος, ο κ. Τουρκολιάς.