Αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας για τον όμιλο Profile στο α’ εξάμηνο

Ο κύκλος εργασιών σε ενοποιημένο επίπεδο παρουσίασε αύξηση κατά 40% και διαμορφώθηκε σε 6,3 εκατ. ευρώ.

Σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας του παρουσίασε ο όμιλος Profile το πρώτο εξάμηνο 2018.

Ο κύκλος εργασιών σε ενοποιημένο επίπεδο παρουσίασε αύξηση κατά 40% και διαμορφώθηκε σε 6,3 εκατ. ευρώ από 4,5 εκατ. ευρώ κατά το α’ εξάμηνο του 2017.

Τα Κέρδη προ Αποσβέσεων, Τόκων και Φόρων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 15% σε 1,7 εκατ. ευρώ, έναντι 1,5 εκατ. ευρώ την προηγούμενη περίοδο. Η θετική αυτή εξέλιξη αποδίδεται στην αύξηση των πωλήσεων και στην ενσωμάτωση της γαλλικής θυγατρικής εταιρείας Login SA.

Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε στα ικανοποιητικά επίπεδα του 28%, γεγονός που οφείλεται στην αυξημένη συνεισφορά των ίδιων προϊόντων στον κύκλο εργασιών, καθώς και σε νέους πελάτες από αγορές του εξωτερικού, ως αποτέλεσμα της προγραμματισμένης ενίσχυσης των δραστηριοτήτων προώθησης πωλήσεων και έρευνας & ανάπτυξης. Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 140% σε 683 χιλ. ευρώ από 287 χιλ. ευρώ, το α’ εξάμηνο του 2017, ενώ τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 490 χιλ. ευρώ από 181 χιλ.ευρώ.

O Όμιλος διατηρεί την οικονομική ευρωστία του, καθώς τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα επίπεδα των 17,9 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2018, έναντι 17,4 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Σε επίπεδο μητρικής, για τη συγκεκριμένη περίοδο ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 3,6 εκατ. ευρώ (3,4 εκατ. ευρώ 30.06.2017), το EBITDA σε 390 χιλ. ευρώ και τα κέρδη μετά φόρων ήταν 987 χιλ. ευρώ.