Αύξηση των πωλήσεων της ΑΓΕΤ Ηρακλής

Αύξηση των πωλήσεων της ΑΓΕΤ Ηρακλής

Διεύρυνση των ζημιών του ομίλου στα 17,5 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2014.

Ο Όμιλος Εταιρειών Ηρακλής ανακοίνωσε σήμερα πωλήσεις ύψους 123,4 εκατ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2014 αυξημένες κατά 9,3%, σε σύγκριση με 112,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Οι πωλήσεις της Εταιρείας ανήλθαν σε 110,4 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 8,0%, σε σύγκριση με 102,2 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2013.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου για το πρώτο εξάμηνο του 2014 ανήλθαν σε ζημιές 4,1 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με ζημιές 118,5 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2013. Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας το πρώτο εξάμηνο του 2014 ανήλθαν σε ζημιές 0,085 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με ζημιές 115,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Ο Όμιλος παρουσίασε το πρώτο εξάμηνο του 2014 ζημιές μετά από φόρους 17,5 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με ζημιές μετά από φόρους 108,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Το πρώτο εξάμηνο του έτους η Εταιρεία παρουσίασε ζημιές μετά από φόρους 10,5 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με ζημιές 102,5 εκατ. ευρώ μετά από φόρους το πρώτο εξάμηνο του 2013.

Η ΑΓΕΤ Ηρακλής θα επιστρέψει στην κερδοφορία

ΑΓΕΤ Ηρακλής: Ζημιές μετά από φόρους 136,2 εκατ. ευρώ το 2013