Αγροτικός Οίκος Σπύρου: Απέκτησε την Σπύρου Management Services

Αγροτικός Οίκος Σπύρου: Απέκτησε την Σπύρου Management Services

Η αγορά της ανωτέρω εταιρίας δεν πρόκειται να επηρεάσει σημαντικά τα αποτελέσματα του ομίλου.

Η «Αγροτικός Οίκος Σπύρου Α.Ε.Β.Ε.» ανακοινώνει ότι με την από 28/02/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ενέκρινε την απόκτηση της εταιρίας με την επωνυμία «Αγροτικός Οίκος Σπύρου Management Services Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» και το διακριτικό τίτλο «Σπύρου Management Services ΜΟΝ. ΕΠΕ» με τίμημα ισάξιο της ονομαστική αξίας των εταιρικών μεριδίων αυτής.

Η αγορά της ανωτέρω εταιρίας δεν πρόκειται να επηρεάσει σημαντικά τα αποτελέσματα του ομίλου.

Η «Αγροτικός Οίκος Σπύρου» σημειώνει πως η εν λόγω απόκτηση εντάσσεται στο πλαίσιο σχεδιασμού και ενίσχυσης του τομέα παροχής υπηρεσιών της εταιρίας, καθώς και αξιοποίησης της τεχνογνωσίας του ομίλου στην κατάρτιση και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων διοικητικής και οικονομικής οργάνωσης, ώστε να ενταχθούν στον ευρύτερο σκοπό της.