«Άλμα» συναλλαγών 44% με κάρτες το 2021, αλλά με λιγότερα ευρώ ανά συναλλαγή

«Άλμα» συναλλαγών 44% με κάρτες το 2021, αλλά με λιγότερα ευρώ ανά συναλλαγή
Freelancer shopping online with laptop computer and credit card from small business home office. (Photo by IGOR STEVANOVIC / SCIENCE PHOTO / IST / Science Photo Library via AFP) Photo: AFP
Υποκατάστατο μετρητών οι χρεωστικές, σύμφωνα με στοιχεία της ΤτΕ - Μερίδιο 92% στις συναλλαγές, με μείωση της μέσης αξίας ανά συναλλαγή στα 50 ευρώ από 59 το 2020.
Η αύξηση των συναλλαγών μέσω διαδικτύου έδωσε ώθηση στην έκδοση προπληρωμένων και εικονικών καρτών πληρωμών το 2021, δεύτερο έτος πανδημίας, κατά το οποίο αναδείχθηκε η σημαντικότητα των καρτών πληρωμών ως μέσου πληρωμής για καταναλωτές και επιχειρήσεις, με αξιοσημείωτη πάντως τη συνεχιζόμενη μείωση της μέσης αξίας ανά συναλλαγή.
Ο συνολικός αριθμός συναλλαγών με κάρτες πληρωμών ανήλθε σε 1,658 δισ., από 1,15 δισ. το 2020, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά 44%, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Ταυτόχρονα η μέση αξία ανά συναλλαγή συνέχισε την πτωτική πορεία της και το 2021, μειωμένη σε 50 ευρώ, από 57 ευρώ το 2020 και 66 ευρώ το 2019. Σημειώνεται ότι το 2020 ο συνολικός αριθμός συναλλαγών με κάρτες πληρωμών αυξήθηκε κατά 18%.
Το 2021 η πτώση της μέσης αξίας ανά συναλλαγή καταγράφηκε κυρίως στις συναλλαγές με χρεωστικές κάρτες, καθώς μειώθηκε σε 50 ευρώ, από 59 το 2020. Στις συναλλαγές με πιστωτικές η μέση αξία ανά συναλλαγή μειώθηκε σε 45 ευρώ, από 46 αντίστοιχα.
Η συνεχιζόμενη διαχρονική μείωση της μέσης αξίας ανά συναλλαγή, σύμφωνα με την ανάλυση της ΤτΕ, αποδίδεται αφενός μεν στη μείωση των εισοδημάτων των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων που προκλήθηκε από την παγκόσμια υγειονομική κρίση, αφετέρου δε στην εκτενέστερη χρήση των χρεωστικών καρτών για αγορές προϊόντων και υπηρεσιών χαμηλής αξίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συνολικός αριθμός των ενεργών καρτών πληρωμών σε κυκλοφορία στο τέλος του 2021 ανήλθε σε 19,7 εκατ., αυξημένος κατά 6% σε σχέση με το 2020. Στις επιμέρους κατηγορίες καρτών, ο αριθμός των χρεωστικών αυξήθηκε κατά 7% σε 16,8 εκατ. κάρτες ενώ αξιοσημείωτη αύξηση 13% καταγράφηκε για πέμπτη συνεχή χρονιά στην έκδοση προπληρωμένων καρτών, οι οποίες ανήλθαν σε 1,9 εκατ.. Ο αριθμός των πιστωτικών καρτών επίσης παρουσίασε αύξηση 2%, σε 2,9 εκατ. κάρτες και οι εικονικές κάρτες αυξήθηκαν κατά 7% σε 107 χιλ. κάρτες.
Ο αριθμός των συναλλαγών με χρεωστικές κάρτες ανήλθε σε 1,523 δισ., από 1,029 δισ. το προηγούμενο έτος, αυξημένος κατά 48%. Οι χρεωστικές κάρτες συνέχισαν να αποτελούν το κύριο υποκατάστατο των μετρητών, με ποσοστιαία συμμετοχή 92% στο συνολικό αριθμό συναλλαγών με όλα τα είδη καρτών πληρωμών. Ο αριθμός των συναλλαγών με πιστωτικές κάρτες ανήλθε σε 135 εκατ., από 121 εκατ. το 2020, αυξημένος κατά 11%. Οι πιστωτικές κάρτες συμμετείχαν κατά 8% στο συνολικό αριθμό συναλλαγών.
Αύξηση 25% στην αξία των συναλλαγών
Η αξία των συναλλαγών με κάρτες πληρωμών κυμάνθηκε στα 83 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 25% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, με τις χρεωστικές κάρτες να συμμετέχουν κατά 93% στη συνολική αξία των συναλλαγών με όλα τα είδη καρτών πληρωμών, ενώ οι πιστωτικές κάρτες συμμετείχαν κατά 7%. Ο μέσος αριθμός συναλλαγών ανά κάρτα αυξήθηκε κατά 35%, σε 84 από 62 συναλλαγές το προηγούμενο έτος. Βάσει των δεικτών στις επιμέρους κατηγορίες, η μεταβολή του μέσου αριθμού συναλλαγών ανά κάρτα οφείλεται αφενός μεν στη σημαντική αύξηση του μέσου αριθμού συναλλαγών ανά χρεωστική κάρτα σε 90 συναλλαγές, από 65 το 2020, αφετέρου δε στην αύξηση του μέσου αριθμού συναλλαγών ανά πιστωτική κάρτα σε 46 συναλλαγές, από 42 συναλλαγές το προηγούμενο έτος. Η μέση αξία συναλλαγών ανά κάρτα αυξήθηκε κατά 18% σε 4.186 ευρώ, από 3.550 ευρώ το προηγούμενο έτος. Στις χρεωστικές κάρτες αυτή η αύξηση είναι 18% στα 4.546 ευρώ ενώ στις πιστωτικές σημειώθηκε αύξηση 9% σε 2.117 ευρώ.
Απάτη: Μείωση περιστατικών αλλά αύξηση της αξίας
Στα περιστατικά απάτης στις συναλλαγές με κάρτες πληρωμών το 2021 καταγράφηκε μείωση του αριθμού συναλλαγών απάτης κατά 11% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ο λόγος του αριθμού των περιστατικών απάτης προς τον αριθμό των συναλλαγών μειώθηκε συγκριτικά με το 2020 στο χαμηλό επίπεδο του 0,02%, αντιστοιχώντας σε 1 συναλλαγή απάτης ανά 4,2 χιλ. συναλλαγές. Αντίθετα, η αξία των συναλλαγών απάτης αυξήθηκε κατά 4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Παρά ταύτα, ο λόγος της αξίας των περιστατικών απάτης προς την αξία των συναλλαγών εξακολούθησε να διατηρείται στο χαμηλό επίπεδο του 0,02%, αντιστοιχώντας σε 1 ευρώ αξία απάτης ανά 6,1 χιλ. ευρώ αξία συναλλαγών.

Διαπιστώνεται δε ότι η πλειονότητα του αριθμού των περιστατικών απάτης εξακολουθεί να εκδηλώνεται στις εξ αποστάσεως (card not present – CNP) συναλλαγές μέσω διαδικτύου ή ταχυδρομείου/τηλεφώνο, με τις περισσότερες συναλλαγές απάτης να αφορούν συναλλαγές μέσω διαδικτύου. Τα περιστατικά αυτά αφορούν κυρίως διαδικτυακές συναλλαγές με επιχειρήσεις του εξωτερικού, όπως και τα προηγούμενα έτη. Οι οικονομικές ζημίες που καταγράφηκαν στις συναλλαγές απάτης με κάρτες πληρωμών ανήλθαν σε 13,4 εκατ. ευρώ το 2021, αυξημένες κατά 4% συγκριτικά με το 2020 και κατά 23% σε σχέση με το 2019.