Αlpha Bank: Προ φόρων κέρδη 103 εκατ. ευρώ για την τράπεζα

Υψηλή κερδοφορία κατέγραψε ο όμιλος το πρώτο εξάμηνο του έτους - Νέες εκταμιεύσεις δανείων 1,3 δισ. ευρώ.

Υψηλά προ φόρων κέρδη, παρά τις υψηλότερες προβλέψεις, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, εμφάνισε στο α εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης η Alpha Bank, χάρη στα αυξημένα έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις.

Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν στα 103,2 εκατ. ευρώ, στο α εξάμηνο, έναντι 174,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, η τράπεζα όμως επιβαρύνθηκε με μεγαλύτερο φόρο (91 εκατ.) καθώς τα φορολογητέα κέρδη ήταν υψηλότερα των λογιστικών, λόγω της σύνθεσης των εσόδων ενώ υπήρξε έκτακτη επιβάρυνση ποσού 16 εκατ. ευρώ από πρόσφατη τροποποίηση της ρουμανικής νομοθεσίας σε σχέση με τις πωλήσεις δανείων.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν στα 902,8 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 7,5% στο εξάμηνο σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό, ενώ τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ήταν αυξημένα κατά 4,6% και διαμορφώθηκαν στα 169 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων ανήλθαν στα 263,6 εκατ. ευρώ έναντι μόλις 40,7 εκατ. ευρώ στο α εξάμηνο του 2017, εκ των οποίων όμως μόλις τα 77,5 εκατ. ευρώ ενεγράφηκαν στο β τρίμηνο. Πρόκειται κυρίως για κέρδη από πωλήσεις ελληνικών κρατικών ομολόγων.

Τα προ προβλέψεων κέρδη ανήλθαν στα 802 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 25,8% σε σχέση με πέρσι και επιτρέποντας στην τράπεζα να σχηματίσει προβλέψεις 649,5 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 40,2% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ εγγράφηκαν και λοιπές ζημιές απομείωσης ύψους 50 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, κατά το β΄ τρίμηνο 2018, το ύψος της χρηματοδοτήσεως της Τραπέζης από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε περαιτέρω κατά 2 δισ. σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε 5,9 δισ., κυρίως ως αποτέλεσμα των εισροών καταθέσεων στην Ελλάδα κατά 1,2 δισ., καθώς και της αυξήσεως των διατραπεζικών συναλλαγών (repos) κατά 0,9 δισ.

H χρηματοδότηση από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) ανήλθε σε 2,5 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2018, μειωμένη κατά 4,5 δισ. από το τέλος του 2017 και 8,9 δισ. σε ετήσια βάση. Στο τέλος Αυγούστου 2018, η χρηματοδότηση από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) ανήλθε σε 1,1 δισ. Η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στο τέλος Αυγούστου 2018, παρέμεινε αμετάβλητη.

Bonus 16,7 εκατ. ευρώ από την ΕΚΤ

Μη επαναλαμβανόμενα έσοδα, ύψους 16,7 εκατ. ευρώ, ενέγραψε στο β΄ τρίμηνο η Alpha από την εξασφάλιση αρνητικού επιτοκίου ( -0,4% από 0%) καθώς πέτυχε τον τεθέντα στόχο από τη συμμετοχή της στο Πρόγραμμα Στοχευμένων Πράξεων Μακροπρόθεσμης Αναχρηματοδοτήσεως (TLTROIΙ) της ΕΚΤ.

Χάρη στο παραπάνω bonus καθώς και στη σταδιακή απεξάρτηση από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος τα καθαρά έσοδα από τόκους, στο β τρίμηνο, αυξήθηκαν κατά 15,2 εκατ. ή 3,4% σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο και ανήλθαν σε 459 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά στο Ενεργητικό, η μείωση των μέσων υπολοίπων χορηγήσεων καθώς και η μείωση των περιθωρίων στο β΄ τρίμηνο 2018, είχαν αρνητική επίπτωση ύψους περίπου 7 εκατ. ευρώ στα καθαρά έσοδα από τόκους, ενώ αρνητική επίπτωση κατά 9 εκατ. ευρώ ήλθε από τη χαμηλότερη συνεισφορά των Ομολόγων.

Τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες αυξήθηκαν κατά 4,6% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 169 εκατ. ευρώ, χάρη στην ενίσχυση των εσόδων από πιστωτικές κάρτες και στη θετική συνεισφορά των εργασιών επενδυτικής τραπεζικής και χρηματιστηριακών εργασιών.

Τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων ανήλθαν σε Ευρώ 263,6 εκατ., έναντι Ευρώ 40,7 εκατ. το προηγούμενο έτος, επηρεασμένα θετικά από χρηματοοικονομικά κέρδη που προέκυψαν από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Τα Λοιπά Έσοδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 18,4 εκατ.

Στο τέλος Ιουνίου 2018, τα Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) της Alpha ανήλθαν σε 8,9 δισ., με αποτέλεσμα ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) να αυξηθεί κατά 14 μονάδες βάσεως το β’ τρίμηνο, σε 18,5%, επηρεασμένος θετικά από τη μείωση των Σταθμισμένων για τον Κίνδυνο Στοιχείων του Ενεργητικού, ως αποτέλεσμα κυρίως του χαμηλότερου πιστωτικού κινδύνου, τα οποία αντιστάθμισαν τα αποτελέσματα της περιόδου καθώς και τη χαμηλότερη αποτίμηση του διαθεσίμου προς πώληση χαρτοφυλακίου. Με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ, ο Δείκτης διαμορφώνεται σε 15,5%, λαμβανομένης υπ’ όψιν της πενταετούς μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2395 από την εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 9.

Οι Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις στο τέλος Ιουνίου 2018 ανήλθαν σε 4,7 δισ., ενώ οι Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις που δύνανται να μετασχηματισθούν σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου διαμορφώθηκαν σε 3,3 δισ. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια αποτελούν τα υψηλότερα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και ανήλθαν σε 7,8 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2018. Η Ενσώματη Λογιστική Αξία ανά Μετοχή διαμορφώθηκε σε 5,1.

Στο τέλος Ιουνίου 2018, τα Σταθμισμένα για τον Κίνδυνο Στοιχεία του Ενεργητικού (RWAs) διαμορφώθηκαν σε 48,1 δισ., μειωμένα κατά 1,2% ή κατά 0,6 δισ. σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα κυρίως του χαμηλότερου πιστωτικού κινδύνου.

Το β΄ τρίμηνο 2018, το Καθαρό Έσοδο Τόκων αυξήθηκε κατά 15,2 εκατ. ή 3,4% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε 459 εκατ., επηρεασμένο θετικά από τη βελτίωση του κόστους χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες, που οφείλεται κυρίως στην αναγνώριση εσόδου τόκων από τη συμμετοχή της Τραπέζης στο Πρόγραμμα Στοχευμένων Πράξεων Μακροπρόθεσμης Αναχρηματοδοτήσεως (TLTRO-IΙ) της ΕΚΤ, καθώς και στη σταδιακή απεξάρτηση από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος.

Η μείωση του κόστους χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες απέδωσε 25 εκατ. στο Καθαρό Έσοδο Τόκων το β΄ τρίμηνο, εκ των οποίων Ευρώ 16,7 εκατ. αφορούν εφάπαξ έσοδο από την εξασφάλιση αρνητικού επιτοκίου (-0,4% από 0%), καθώς η Τράπεζα επέτυχε τον τεθέντα στόχο από τη συμμετοχή της στο Πρόγραμμα TLTRO-IΙ της ΕΚΤ. 6 εκατ. προήλθαν από τη μείωση του κόστους χρηματοδοτήσεως από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος. Όσον αφορά στο Ενεργητικό, η μείωση των μέσων υπολοίπων χορηγήσεων καθώς και η μείωση των περιθωρίων στο β΄ τρίμηνο 2018, είχαν αρνητική επίπτωση 7 εκατ. στο Καθαρό Έσοδο Τόκων, ενώ αρνητική επίπτωση 9 εκατ. προήλθε από τη χαμηλότερη συνεισφορά των Ομολόγων.

Τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες αυξήθηκαν κατά 4,6% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 169 εκατ. ευρώ, από την ενίσχυση των εσόδων από πιστωτικές κάρτες και τη θετική συνεισφορά των εργασιών επενδυτικής τραπεζικής και χρηματιστηριακών εργασιών. Τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων ανήλθαν σε 263,6 εκατ., έναντι 40,7 εκατ. το προηγούμενο έτος, επηρεασμένα θετικά από χρηματοοικονομικά κέρδη που προέκυψαν από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Τα Λοιπά Έσοδα διαμορφώθηκαν σε 18,4 εκατ.

Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 539,6 εκατ., με τον αντίστοιχο δείκτη Εξόδων/Εσόδων να ανέρχεται σε 49,5%. Στο τέλος Ιουνίου 2018, οι Δαπάνες Προσωπικού μειώθηκαν κατά 0,7% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 234,1 εκατ., κυρίως λόγω της μειώσεως του αριθμού Προσωπικού. Ο αριθμός του Προσωπικού μειώθηκε από 11.923 Εργαζομένους στο τέλος Ιουνίου 2017 σε 11.836 εργαζομένους στο τέλος Ιουνίου 2018 (-0,7% σε ετήσια βάση). Κατά το 2018, ο αριθμός Προσωπικού στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 707 Εργαζομένους, λαμβανομένου υπ΄ όψιν και του Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχωρήσεως Προσωπικού (Voluntary Separation Scheme) της Τραπέζης, με αναμενόμενο όφελος 27 εκατ. σε ετήσια βάση.

Τα Γενικά Έξοδα διαμορφώθηκαν σε 255,4 εκατ., αυξημένα κατά 0,3% σε ετήσια βάση. Στο τέλος Ιουνίου 2018, το Δίκτυο του Ομίλου αριθμούσε 656 Καταστήματα, έναντι 680 Καταστημάτων στο τέλος Ιουνίου 2017, ως αποτέλεσμα του εξορθολογισμού του Δικτύου στην Ελλάδα. Το β΄ τρίμηνο 2018, τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 2,4 δισ. σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 24,6 δισ. Στο τέλος Ιουνίου 2018, ο Δείκτης Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 51,9%, με τον Δείκτη Καλύψεως Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων να ανέρχεται σε 50%.

Το β΄ τρίμηνο 2018, τα Δάνεια σε Καθυστέρηση στην Ελλάδα, συνεχίζοντας την καθοδική τους πορεία, μειώθηκαν κατά 2,3 δισ. σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 16,5 δισ.

Στο τέλος Ιουνίου 2018, ο Δείκτης Καθυστερήσεων σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκε σε 35,6% έναντι 35,2% το προηγούμενο τρίμηνο, ο Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων ανήλθε σε 73%, ενώ ο συνολικός Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων, ανήλθε σε 127%.

Σε επίπεδο Ομίλου, ο Δείκτης Καθυστερήσεων των επιχειρηματικών, στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων στο τέλος Ιουνίου 2018 διαμορφώθηκε σε 34,5%, 36,2% και 39%, ενώ το σχετικό απόθεμα των προβλέψεων ανήλθε σε 83%, 50% και 94%, αντιστοίχως. Οι Ζημίες Απομειώσεως για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων ανήλθαν το β΄ τρίμηνο 2018 σε 313,7 εκατ. έναντι 335,8 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο. Ως αποτέλεσμα, το κόστος πιστωτικού κινδύνου (CοR) ανήλθε σε 226 μονάδες βάσεως. Οι Λοιπές Ζημίες Απομειώσεως ανήλθαν σε 43 εκατ. που σχετίζονται κυρίως με ζημίες από τροποποιήσεις δανείων, καθώς η Τράπεζα συνεχίζει την αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου των μη εξυπηρετουμένων δανείων.

Στο τέλος Ιουνίου 2018, το συνολικό απόθεμα των προβλέψεων για τον Όμιλο ανήλθε σε 14,3 δισ., ενώ ο Δείκτης Αποθέματος Προβλέψεων ως προς το σύνολο του δανειακού χαρτοφυλακίου διαμορφώθηκε σε 25,8%.

Οι συνολικές χορηγήσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 55,4 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2018, μειωμένες κατά 0,4 δισ. σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του σχεδίου για τη μείωση των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων. Τα υπόλοιπα των χορηγήσεων στην Ελλάδα ανήλθαν σε Ευρώ 47,5 δισ., μειωμένα κατά Ευρώ 0,3 δισ. σε τριμηνιαία βάση, ενώ οι χορηγήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ανήλθαν σε Ευρώ 7,7 δισ., μειωμένες κατά 0,1 δισ. σε τριμηνιαία βάση.

Το α΄ εξάμηνο του 2018, η Alpha συνέχισε να υποστηρίζει επιχειρηματικές ιδέες που εμφανίζουν ευνοϊκές προοπτικές και ενισχύουν τις υποδομές και τις εξαγωγικές δυνατότητες της Ελληνικής Οικονομίας. Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων προς Επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα υπερέβησαν τα Ευρώ 1,3 δισ. το α΄ εξάμηνο του 2018.

Π. Ματζούνης: Επιτακτική ανάγκη η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων
«Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, επετύχαμε ισχυρή λειτουργική κερδοφορία και παράλληλα διατηρήσαμε υψηλές προβλέψεις, καθώς εφαρμόζουμε το σχέδιό μας για τη μείωση των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων», τονίζει ο διευθύνων σύμβουλος.

«Η Alpha παρέμεινε πρώτη σε κεφαλαιακή επάρκεια μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και βελτίωσε περαιτέρω τη ρευστότητά της, ενώ η εισροή καταθέσεων στην Ελλάδα αυξήθηκε σημαντικά και η χρηματοδότηση από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος βαίνει προς πλήρη εξάλειψη. Επιπλέον, διατηρήθηκε αμετάβλητη η γραμμή χρηματοδοτήσεως της Τραπέζης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ύψους 3,1 δισ., παρά την άρση αποδοχής των Ελληνικών Ομολόγων ως ενεχύρων για αναχρηματοδότηση από την ΕΚΤ.

Η έξοδος της Ελλάδος από το 3ο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την οικονομία. Καθώς η χώρα αρχίζει να κινείται σε πορεία αναπτύξεως, μας δίδεται η ευκαιρία να αξιοποιήσουμε τόσο το θετικό κλίμα για την Ελλάδα, όσο και τη συμμετοχή μας στην Ευρωζώνη. Η συνέχιση των δομικών μεταρρυθμίσεων αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την πλήρη ανάκτηση της εμπιστοσύνης στην Ελληνική Οικονομία, τη μείωση του κόστους δανεισμού και την επιτυχή επάνοδο στις διεθνείς αγορές χρήματος».