ΑΜΚ 3,5 εκατ. ευρώ για τον όμιλο Fourlis

ΑΜΚ 3,5 εκατ. ευρώ για τον όμιλο Fourlis

Η ΓΣ της εταιρείας αποφάσισε κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών από αφορολόγητα κέρδη προηγουμένων χρήσεων και μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών.

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Fourlis.

Ειδικότερα, η τακτική ΓΣ της εταιρείας αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών από αφορολόγητα κέρδη προηγουμένων χρήσεων και μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

Επί του θέματος, ο πρόεδρος της τακτικής γενικής συνέλευσης εισηγήθηκε τη λήψη απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το συνολικό ποσό των 3.569.462,54 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση:

– Των αφορολόγητων αποθεματικών, που σχηματίσθηκαν μέχρι την 31/12/2013 και προέρχονται από κέρδη που δεν φορολογήθηκαν κατά το χρόνο που προέκυψαν, λόγω απαλλαγής αυτών κατ’ εφαρμογή διατάξεων του ν. 2238/1994. Το προς κεφαλαιοποίηση ποσό των ανωτέρω αποθεματικών ανέρχεται σε 3.297.339,74 ευρώ και υπόκειται σε αυτοτελή φορολόγηση με συντελεστή 19%.

Με την καταβολή του φόρου αυτού, εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του νομικού προσώπου και των μετόχων του.

– Μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, κατά το ποσό των 272.122,80 ευρώ, προς συμπλήρωση του ως άνω υπό (α) κεφαλαιοποιούμενου ποσού και στρογγυλοποίηση του συνολικού ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Η κατά τα ανωτέρω, δια της κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,00 ευρώ σε 1,07 ευρώ.

Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των 54.561.784,54 ευρώ, διαιρούμενο σε 50.992.322 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,07 ευρώ της κάθε μετοχής.