Αναδιάρθρωση δανεισμού του Ομίλου J&P – ΑΒΑΞ

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου διαμορφώνεται σε ομολογιακά δάνεια ύψους 446 εκατ. ευρώ.

Σε αναδιάρθρωση του δανεισμού του προχώρησε ο όμιλος J&P-ΑΒΑΞ, μετατρέποντας σε μακροπρόθεσμη ομολογιακή μορφή το μεγαλύτερο μέρος των δανείων του.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μετά την αναδιάρθρωση, ο καθαρός δανεισμός του ομίλου J&P – ΑΒΑΞ με σημείο αναφοράς την 30.09.2014 διαμορφώνεται σε ομολογιακά δάνεια ύψους 446 εκατ. ευρώ και σε βραχυπρόθεσμα δάνεια ύψους 91 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, ο όμιλος J&P-ΑΒΑΞ αναχρηματοδότησε υφιστάμενο κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο ύψους 238 εκατ. ευρώ, εξέδωσε νέο κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο ύψους 187 εκατ. ευρώ και διατηρεί ομολογιακά δάνεια της J&P-ΑΒΑΞ και των θυγατρικών της εταιρειών, συνολικού ύψους 21 εκατ. ευρώ.

Το νέο ομολογιακό δάνειο ύψους 187 εκατ. αναχρηματοδοτεί βραχυπρόθεσμα δάνεια ύψους 152 εκατ. ευρώ και μεσοπρόθεσμα δάνεια ύψους 35 εκατ. ευρώ της J&P-ΑΒΑΞ και θυγατρικών της εταιρειών.

Συντονιστής, κύριος διοργανωτής του νέου κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου είναι η Τράπεζα Πειραιώς, με συνδιοργανωτή την Alpha Bank.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η αναδιάρθρωση του δανεισμού του ομίλου μεταφέρει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, καθώς τα νέα δάνεια λήγουν το 2018 / 2019 με συμβατική δυνατότητα επέκτασης της λήξης τους έως το 2020 / 2021, και απελευθερώνει σημαντική ρευστότητα για τη χρηματοδότηση του κεφαλαίου κίνησης νέων έργων.

Οι προγραμματισμένες πληρωμές των τοκοχρεωλυσίων των νέων ομολογιακών δανείων καλύπτονται από τις αναμενόμενες εισπράξεις μερισμάτων από το χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων του ομίλου. Η αναδιάρθρωση σηματοδοτεί αφ’ ενός την εμπιστοσύνη και την έμπρακτη στήριξη του τραπεζικού συστήματος προς την J&P-ΑΒΑΞ, αφ’ ετέρου εξασφαλίζει την ομαλή ανάπτυξη των εργασιών της.