Ανακοίνωση της Εβροφάρμα: στις 678.000 ευρώ το χρέος της Μαρινόπουλος

Σημαντικές θα είναι η επιπτώσεις στην επιχείρηση εφόσον δεν καταφέρει να εισπράξει τις οφειλές προς αυτή.

Στα 678.000 ευρώ ανέρχονται οι απαιτήσεις της Εβροφάρμα ΑΒΕΕ από τη Μαρινόπουλος Α.Ε.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Εβροφάρμα γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα εξής:

– το συνολικό ύψος των απαιτήσεων της εταιρείας ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.  και του ομίλου από την Μαρινόπουλος Α.Ε. κατά την 30.06.2016 ανέρχεται σε 677.939,58 ευρώ και της EXPRESS Μ Α.Ε. σε 40.254,11 ευρώ για το οποίο δεν υπάρχουν εξασφαλίσεις. Η εταιρεία και ο όμιλος είχε διενεργήσει προβλέψεις 121.754 ευρώ για την εκτιμώμενη κάλυψη ζημίας από τη μη ρευστοποίηση μέρους τους ανωτέρω υπολοίπου.

– Οι πωλήσεις της εταιρείας και του ομίλου προς την Εταιρεία Μαρινόπουλος Α.Ε. αποτελούν 1,22% και 2,43% του συνολικού κύκλου εργασιών για το α’ εξάμηνο του 2016 και για τη χρήση 2015, αντίστοιχα.

– Σε περίπτωση που όλο το ανωτέρω ποσό καταστεί μη εισπράξιμο, η επίπτωση επί των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας και του ομίλου μας θα ανέλθει σε περίπου 596.000 ευρώ ενώ η επίπτωση επί του κύκλου εργασιών εκτιμάται σε μείωση περίπου 1% για τη χρήση 2016. Η ενδεχόμενη επίπτωση επί των αποτελεσμάτων της εταιρείας και του Ομίλου, πέραν της ζημίας από τυχόν μη ρευστοποίηση της απαίτησης, δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί με σχετική ακρίβεια στο παρόν στάδιο.

«Ο Όμιλός μας έχει σταματήσει τις παραδόσεις προϊόντων προς την Μαρινόπουλος Α.Ε.» καταλήγει η ανακοίνωση.