Ανθεκτικός ο Όμιλος ΟΤΕ για ένα ακόμη τρίμηνο

Σημαντική αύξηση πάνω από 4% στα έσοδα σταθερής Ελλάδας, και ανθεκτικά έσοδα Ομίλου, αυξημένα κατά 0,1%.

Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Β’ τρίμηνο του 2016, δείχνοντας ισχυρή εικόνα για ένα ακόμα τρίμηνο.

Τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε €954,7 εκατ., αυξημένα κατά 0,1% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2015, κυρίως χάρη στην ισχυρή αύξηση στα έσοδα σταθερής Ελλάδας, και παρά τις προκλήσεις και τον έντονο ανταγωνισμό σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης και κόστη αναδιοργάνωσης, διαμορφώθηκαν σε €651,2 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2016, αυξημένα κατά 1,1% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2015. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στα υψηλότερα κόστη διασύνδεσης που είναι αποτέλεσμα της αυξημένης κίνησης και εσόδων χονδρικής στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας και Ρουμανίας. Tα έξοδα προσωπικού μειώθηκαν κατά 3,1%, εν μέρει ως αποτέλεσμα της μείωσης του προσωπικού στη σταθερή Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε στο δεύτερο εξάμηνο του 2015. Το πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης για το 2016 που ανακοινώθηκε πρόσφατα θα έχει θετική επίδραση στη βάση κόστους του ΟΤΕ από το Γ’ τρίμηνο και μετά.

Σε επίπεδο χώρας, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA σταθερής και κινητής στην Ελλάδα αυξήθηκε συνολικά κατά 0,7% το δεύτερο τρίμηνο, αποδίδοντας περιθώριο EBITDA 38,5%, με σχεδόν αμετάβλητα έσοδα. Η αύξηση αυτή αντισταθμίστηκε από την πίεση στις δραστηριότητες στη Ρουμανία, ενώ η Αλβανία κατέγραψε υγιή αύξηση στα έσοδα και στην κερδοφορία EBITDA.

Τα έξοδα τόκων μειώθηκαν κατά 1,7% στο τρίμηνο και διαμορφώθηκαν σε €35,4 εκατ. ενώ η φορολογία εισοδήματος του Ομίλου ανήλθε σε €40,4 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2016, αυξημένος κατά 56,6%, ως αποτέλεσμα των υψηλότερων Κερδών Προ Φόρων (Τα Κέρδη Προ Φόρων το Β’ τρίμηνο του 2015 είχαν επιβαρυνθεί από δαπάνες ύψους €81,7 εκατ. που σχετίζονται με τα προγράμματα οικειοθελούς αποχώρησης). Ο υψηλός φορολογικός συντελεστής που προέκυψε σε επίπεδο Ομίλου, επηρεάστηκε κυρίως από τις ζημίες που κατέγραψε η Ρουμανία, για τις οποίες δεν αναγνωρίζονται αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις.

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε €33,6 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2016, σε σχέση με τις καθαρές ζημίες των €3,6 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2015, καθώς τα καθαρά κέρδη του προηγούμενου έτους είχαν επιβαρυνθεί από τις δαπάνες των προγραμμάτων οικειοθελούς αποχώρησης. Στο πρώτο εξάμηνο του χρόνου, τα καθαρά κέρδη του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 83,4% σε €67,5 εκατ.

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία (εξαιρουμένων των πληρωμών για άδειες φάσματος) το Β’ τρίμηνο του 2016 ανήλθαν σε €138,1 εκατ., αυξημένες κατά 5,3%. Οι επενδύσεις στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας και Ρουμανίας ανήλθαν σε €50,9 εκατ. και €18,7 εκατ. αντίστοιχα. Στις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας, οι συνολικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε €63,6 εκατ. (€47,1 εκατ. στην Ελλάδα, €12,6 εκατ. στη Ρουμανία και €3,9 εκατ. στην Αλβανία).

Το Β’ τρίμηνο 2016, οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των πληρωθέντων/εισπραχθέντων τόκων και εξαιρουμένων των προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης, των πληρωμών για άδειες φάσματος καθώς και των έκτακτων καταβολών για έξοδα αναδιοργάνωσης και δικαστικών προστίμων), κατέγραψαν σημαντική αύξηση σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2015 και διαμορφώθηκαν σε €125,3 εκατ. Ως αποτέλεσμα, οι συνολικές προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές για το Α’ εξάμηνο του 2016 ανήλθαν σε €149,6 εκατ., μειωμένες κατά μόλις 6% από το Α’ εξάμηνο του 2015, αναπληρώνοντας τις χαμηλές επιδόσεις του Α’ τριμήνου του 2016, που οφείλονταν κυρίως στην καθυστερημένη επίδραση από τον έλεγχο στην κίνηση κεφαλαίων που επιβλήθηκε το καλοκαίρι του 2015.

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2016 διαμορφώθηκε σε €0,7 δισ. ή 0,6 φορές την ετήσια προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA, μειωμένος κατά 30,3% σε σχέση με τις 30 Ιουνίου του 2015.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα B’ τριμήνου 2016, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Πετύχαμε άλλο ένα τρίμηνο με ισχυρές επιδόσεις στην Ελλάδα, παρά το οικονομικό περιβάλλον και την περιορισμένη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Αυτό, χάρη στην τεχνολογική μας πρωτοπορία, την υπεροχή του brand μας και τις επενδύσεις μας σε προϊόντα και υπηρεσίες που οι πελάτες αναζητούν. Η συνεχιζόμενη ζήτηση για γρήγορες ευρυζωνικές συνδέσεις, αξιόπιστες υπηρεσίες δεδομένων κινητής και πλούσιο τηλεοπτικό περιεχόμενο, ενίσχυσαν τα έσοδά μας και την κερδοφορία EBITDA στην Ελλάδα. Στη Ρουμανία, το έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον δυσχεραίνει την ανάκαμψη των δραστηριοτήτων μας, αλλά εκτιμούμε ότι τα μέτρα που παίρνουμε θα αποδώσουν.»

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Ο έλεγχος του κόστους παραμένει βασική προτεραιότητα για τη Διοικητική ομάδα. Στο τέλος Ιουνίου, ανακοινώσαμε ένα νέο πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης για περισσότερους από 300 εργαζόμενους το οποίο αναμένεται να μειώσει τα λειτουργικά μας έξοδα κατά περίπου €13 εκατ. σε ετήσια βάση, χωρίς καμία επιβάρυνση στο Ελληνικό Δημόσιο. Θα συνεχίσουμε να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της κερδοφορίας και των μελλοντικών προοπτικών του ΟΤΕ.»

Προοπτικές
Οι τάσεις που διαμόρφωσαν τις επιδόσεις του ΟΤΕ το πρώτο μισό του χρόνου αναμένεται να συνεχιστούν και το υπόλοιπο του 2016. Στην Ελλάδα, αξιοποιώντας τα μέσα που διαθέτει, ο ΟΤΕ επιδιώκει να περιορίσει την επίδραση από τις σταθερά δύσκολες οικονομικές συνθήκες, τον έντονο ανταγωνισμό και τις πιέσεις στην αγοραστική δύναμη καταναλωτών και επιχειρήσεων. Η επιπρόσθετη φορολόγηση, που εφαρμόστηκε πρόσφατα στις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία, ιδίως ο φόρος στη συνδρομητική τηλεόραση που επιβλήθηκε τον Ιούνιο στην Ελλάδα, καθώς και οι επιπλέον προβλεπόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις, αναμένεται να επηρεάσουν τη ζήτηση. Στις διεθνείς δραστηριότητες, αναμένεται ότι ο ανταγωνισμός στη Ρουμανία θα παραμείνει ιδιαίτερα έντονος και λαμβάνονται μέτρα για την ανάσχεση της μείωσης εσόδων και κερδοφορίας μεσοπρόθεσμα, με έμφαση στην τεχνολογία, την εμπορική στρατηγική, τον περιορισμό του κόστους και τις επενδύσεις σε δίκτυα.

Οι συνολικές επενδύσεις του ΟΤΕ αναμένεται και το 2016 να διαμορφωθούν στα επίπεδα των €0,55 δισ., εξαιρουμένου του κόστους για την απόκτηση φάσματος. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές (εξαιρουμένων των προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης, των έκτακτων εξόδων και των πληρωμών για άδειες φάσματος) για το 2016 αναμένεται να ανέλθουν σε €0,5 δισ. περίπου.