Απόστολος Λύτρας: Οδηγείται στις φυλακές Κορυδαλλού ο δικηγόρος

Απόστολος Λύτρας: Οδηγείται στις φυλακές Κορυδαλλού ο δικηγόρος
Ï äéêçãüñïò ôçò ìçôÝñáò ôçò 12÷ñïíçò, Áðüóôïëïò Ëýôñáò êÜíåé äçëþóåéò Ýîù áðü ôï Ìéêôü Ïñêùôü ÄéêáóôÞñéï, ìåôÜ ôçí áíáêïßíùóç ôçò áðüöáóçò ôïõ äéêáóôçñßïõ ãéá ôçí õðüèåóç âéáóìïý êáé ìáóôñïðåßáò ôçò 12÷ñïíçò áíÞëéêçò áðü ôïí Êïëùíü, ÐáñáóêåõÞ 29 Ìáñôßïõ 2024. Ôçí åíï÷Þ ôïõ Çëßá Ìß÷ïõ, üðùò åéóÜãåôáé ãéá ôéò âáñýôåñåò êáôçãïñßåò óôï êáôçãïñçôÞñéï ãéá óôçí õðüèåóç óåîïõáëéêÞò êáêïðïßçóçò ôçò 12÷ñïíçò óôïí Êïëùíü, áðïöÜóéóå ôï Ìéêôü Ïñêùôü ÄéêáóôÞñéï ôçò ÁèÞíáò. Ãéá ôçí ìçôÝñá ôçò áíÞëéêçò ôï äéêáóôÞñéï Ýêñéíå ïìüöùíá üôé åßíáé áèþá ãéá ðïñíïãñáößá êáé ìå ðëåéïøçößá 4- 3 ãéá ìáóôñïðåßá. Êñßèçêå Ýíï÷ç ìüíï ãéá ðëçììåëçìáôéêÞ åêâßáóç. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Νωρίτερα βρέθηκε ενώπιον εισαγγελέα στην Ευελπίδων.

Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγείται ο Απόστολος Λύτρας, μετά την εκτέλεση του εντάλματος προσωρινής κράτησης που εκδόθηκε χθες σε αντικατάσταση των περιοριστικών όρων που του επιβλήθηκαν για την βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βάρος της συζύγου του , δικηγόρου Σοφίας Πολυζωγοπούλου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο 52χρονος δικηγόρος, εμφανίστηκε στην Αστυνομία χθες το απόγευμα μετά την έκδοση του εντάλματος και σήμερα οδηγήθηκε στα δικαστήρια από όπου μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παίρνει τον δρόμο για την φυλακή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: